Przejdź do treści głównej

Nabór kandydatów na ekspertów w RPO woj. warmińsko-wazurskiego

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2016-07-15, 09:16
archiwalne
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM 2014-2020) ogłasza nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania.

Dziedziny:

1. W zakresie wyboru projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR):

 • Bioróżnorodność (ochrona różnorodności przyrodniczej),
 • Budownictwo i prawo budowlane,
 • Dziedzictwo gospodarcze regionu,
 • Efektywność energetyczna,
 • Gospodarka odpadami,
 • Gospodarka wodno-ściekowa,
 • Infrastruktura B+R,
 • Infrastruktura drogowa,
 • Infrastruktura kolejowa,
 • Infrastruktura popularyzująca naukę i innowacje,
 • Infrastruktura społeczna,
 • Infrastruktura szkolnictwa zawodowego,
 • Infrastruktura zdrowotna,
 • Innowacyjność,
 • Ochrona przeciwpowodziowa (ekspert ds. ochrony przeciwpowodziowej),
 • Ochrona przeciwpowodziowa (ekspert ds. eksploatacji maszyn i urządzeń),
 • Ochrona wód,
 • Planowanie przestrzenne i rewitalizacja,
 • Pomoc publiczna,
 • Profesjonalizacja działalności instytucji otoczenia biznesu i ośrodków innowacji,
 • Promocja gospodarcza,
 • Rozwój sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej,
 • Śródlądowe drogi wodne (w tym zarządzanie, monitorowanie i wdrażanie nowych rozwiązań),
 • Tabor kolejowy,
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • Tereny inwestycyjne,
 • Termomodernizacja*,
 • Transport i tabor miejski,
 • Turystyka i rekreacja,
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wysokosprawne wytwarzanie energii.

Stawka wynagrodzenia eksperta za ocenę wniosku o dofinansowanie w zakresie dziedziny specjalizacji eksperta wraz z załącznikami i uzasadnieniem tej oceny wynosi 150 zł brutto.

2. W zakresie wyboru projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS):

 • Zdrowie – onkologia.

Stawka wynagrodzenia eksperta za ocenę wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami i uzasadnieniem tej oceny wynosi 300 zł brutto.

3. W zakresie dziedzin wspólnych dla EFS i EFRR:

 • Znajomość Strategii ZIT Ełk,
 • Znajomość Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
 • Rewitalizacja i ocena programów rewitalizacji.

Stawka wynagrodzenia eksperta za ocenę wniosku o dofinansowanie w zakresie dziedziny specjalizacji eksperta: Znajomość Strategii ZIT Ełk, Znajomość Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wraz z załącznikami i uzasadnieniem tej oceny wynosi 150 zł brutto.

Stawka wynagrodzenia eksperta za ocenę wniosku o dofinansowanie w zakresie dziedziny specjalizacji eksperta Rewitalizacja i ocena programów rewitalizacji wraz z załącznikami i uzasadnieniem tej oceny wynosi 350 zł brutto.
 

O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

a) posiada wykształcenie wyższe;

b) korzysta z pełni praw publicznych;

c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

d) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

e) nie jest pracownikiem Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczących RPO WiM 2014-2020;

f) posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie w dziedzinie objętej RPO WiM 2014-2020, w ramach której ubiega się o wpis;

g) posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WiM 2014-2020;

h) inne warunki określone odpowiednio w załączniku nr 5, 6 lub 7 do regulaminu.


Termin

Wnioski o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w Regionalnym Programie Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM 2014-2020) przyjmowane będą od 12 lipca do 12 sierpnia 2016 r. z wyjątkiem kandydatów na ekspertów ubiegających się o wpis w zakresie dziedzin:

 • Efektywność energetyczna,
 • Termomodernizacja,
 • Ochrona przeciwpowodziowa (ekspert ds. eksploatacji maszyn i urządzeń),

dla których termin składania wniosków mija 19 lipca 2016 r.

 • Budownictwo i prawo budowlane,
 • Infrastruktura B+R,
 • Infrastruktura społeczna,
 • Innowacyjność,
 • Ochrona przeciwpowodziowa (ekspert ds. ochrony przeciwpowodziowej),
 • Pomoc publiczna,
 • Promocja gospodarcza,
 • Śródlądowe drogi wodne (w tym zarządzanie, monitorowanie i wdrażanie nowych rozwiązań),
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • Tereny inwestycyjne,
 • Znajomość Strategii ZIT Ełk,
 • Znajomość Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
 • Rewitalizacja i ocena programów rewitalizacji,

dla których termin składania wniosków mija 26 lipca 2016 r.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Szczegóły naboru, formularz zgłoszenia oraz wymagania wobec kandydatów znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Strona Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Data wydarzenia: od 2016-07-12 do 2016-08-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • fundusze strukturalne
 • rozwój lokalny
 • rozwój regionalny
 • współpraca z administracją