Przejdź do treści głównej

PO WER: Nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie „Dobre rządzenie"

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2016-07-29, 09:33
archiwalne
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - Usprawnienie procesu stanowienia prawa, zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie „Dobre rządzenie” do oceny wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach tego Działania.

Kto może kandydować?

O wpis do wykazu kandydatów na ekspertów [1] może ubiegać się osoba, która jednocześnie spełni następujące warunki:

a) korzysta z pełni praw publicznych;

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

d) nie jest pracownikiem albo pracownicą instytucji (ministerstwa lub innego urzędu) zaangażowanej w realizację PO WER, która pełni funkcję Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej PO WER;

e) posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej PO WER, w ramach której dokonywany jest wybór projektów;

f) posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji PO WER;

g) wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz ich umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów prowadzonym przez KPRM oraz ich przetwarzanie na potrzeby udziału w wyborze projektów.

Szczegółowe wymogi spełniania warunków opisanych w pkt. e i f.

Warunkiem uznania przez IP spełniania wymagań określonych w pkt e jest posiadanie przez kandydata wykształcenia wyższego oraz doświadczenia w dziedzinie Dobre rządzenie. IP będzie weryfikować spełnianie tych wymagań na podstawie przedstawionych przez kandydata dokumentów oraz oświadczeń.

Warunkiem uznania spełnienia wymagań w zakresie pkt f będzie posiadanie certyfikatu PO WER (kopii dyplomu ukończenia szkolenia on-line przeprowadzonego za pośrednictwem Platformy Ekspertów EFS www.eksperci.efs.gov.pl) bądź jego uzyskanie w terminie 1 miesiąca od otrzymania przez kandydata informacji o przejściu wstępnej weryfikacji. [2]

Co musi zawierać dokumentacja aplikacyjna?

 • uzupełniony Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów (Załącznik nr 1) wraz z kopiami dokumentów poświadczających spełnianie ww. wymogów, tj. kserokopiami dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie wykazane we wniosku;
 • oświadczenie kandydata na eksperta o spełnianiu przesłanek określonych w art. 49 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 [3], oraz że nie jest pracownikiem instytucji (ministerstwa lub innego urzędu) zaangażowanej w realizację PO WER, pełniącej jednocześnie funkcję Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej PO WER (Załącznik nr 2);
 • zgodę kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych i ich umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów, który zostanie upubliczniony na stronie podmiotowej Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.16 PO WER www.efs.kprm.gov.pl (Załącznik nr 3).

Termin składania dokumentów: 10 sierpnia 2016 r. (UWAGA! Decyduje data wpływu do adresata).

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne (w zamkniętej kopercie z dopiskiem Nabór kandydatów na ekspertów w obszarze wsparcia PO WER „DOBRE RZĄDZENIE”), należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Departament Spraw Obywatelskich
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

albo dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera w kopercie opisanej i zaadresowanej zgodnie z powyższym wzorem na Dziennik Podawczy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (00-582 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 14), w godzinach 8:15 – 16:15.

Pozostałe informacje

 • Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub niespełniające powyższych warunków pozostaną bez rozpatrzenia.
 • Proces naboru ekspertów zostanie przeprowadzony dwuetapowo:
 1. Analiza zgłoszonych wniosków zostanie dokonana przez KPRM w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania wniosków. Osoby składające wnioski zostaną powiadomione o wyniku weryfikacji.
  Uwaga: instytucja ogłaszająca nabór – w przypadku dużej liczby zgłoszeń - zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego etapu naboru w postaci testu wiedzy bądź rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. ​Osoby, które z wynikiem pozytywnym przejdą proces weryfikacji, otrzymają – za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej - dostęp do platformy e-learningowej www.eksperci.efs.gov.pl [4].
  Warunkiem wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów będzie uzyskanie certyfikatu PO WER w terminie 1 miesiąca od otrzymania ww. pozytywnej informacji (osoby posiadające ww. certyfikat proszone są o złożenie jego kopii wraz z pozostałymi dokumentami aplikacyjnymi).
 • Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą procedurę kwalifikacyjną, automatycznie zostaną wpisani do Wykazu kandydatów na ekspertów prowadzonego przez Instytucję Pośredniczącą dla Działania 2.16 PO WER, który zostanie opublikowany na stronie www.efs.kprm.gov.pl.
 • Wykaz kandydatów na ekspertów będzie obejmował: imię i nazwisko kandydata na eksperta, adres jego poczty elektronicznej oraz wskazanie dziedziny, w której kandydat na eksperta posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia, tj. „Dobre rządzenie”.
 • KPRM zastrzega sobie prawo do nieodsyłania przedłożonych dokumentów.

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu – tel. 22 694 72 28 bądź o przesłanie pytań pocztą elektroniczną na adres e-mail: .

Pliki do pobrania:

 

[1] O których mowa w art. 49 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 r. poz. 217). Kandydaci na ekspertów mogą uczestniczyć jako eksperci w wyborze projektów do dofinansowania w ramach PO WER.

[2] Kandydaci na ekspertów zobowiązani są do ukończenia programu szkoleniowego, o którym mowa w Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Podrozdział 10.2 – Polityka szkoleniowa, tj. ukończenia w terminie określonym przez KPRM szkolenia e-learningowego m.in. z zakresu kwalifikowalności wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS, polityki horyzontalnej równości szans płci oraz innych szkoleń wskazanych przez KPRM.

[3] Zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 poz. 217) oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

[4] Nie dotyczy osób przedstawiających certyfikat już na etapie składania dokumentów aplikacyjnych.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - PO WER
Data wydarzenia: od 2016-07-29 do 2016-08-10
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • fundusze strukturalne
 • państwo, polityka
 • pracownicy organizacji
 • współpraca z administracją