Przejdź do treści głównej

Ełk: konsultacje procedury zlecania zadań w 2017

autor(ka): Macie Juchniewicz, UM Ełk-BOP
2016-11-03, 10:04
archiwalne
Prezydent Ełk ogłasza konsultacje społeczne projektu szczegółowej procedury zlecania realizacji zadań w formie otwartych konkursów ofert w roku 2017. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 9 do 22 listopada 2016 r.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów do projektu szczegółowej procedury zlecania realizacji zadań w formie otwartych konkursów ofert ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.

Uczestnicy oraz zasięg terytorialny konsultacji społecznych:

 1. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Ełku.

 2. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren miasta Ełku.

Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych:

Konsultacje społeczne, o których mowa w par. 1 ust. 1 zostaną przeprowadzone w okresie od 9 do 22 listopada 2016 r.

Formy i zasady przeprowadzenia konsultacji społecznych:

 1. Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych:

 • umieszczenie projektu zarządzenia wraz z formularzem konsultacyjnym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na miejskim portalu informacyjnym;

 • przekazanie opinii podczas dyżuru konsultacyjnego w dniu 10 listopada 2017 r. w godz.: 16.00-18.00 w kamienicy przy ul. Małeckich 3, pok. nr 10.1.

 1. Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych w formie drukowanej dostępna jest w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku.

 2. Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Ełku odpowiedzialną za udzielanie informacji, udostępnianie dokumentacji, przyjmowanie uwag, opinii i propozycji w formie formularzy jest Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3, pok. nr 10 (I piętro), tel. 87 732 61 85, 86, 87; e-mail: .

 3. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Maciej Juchniewicz, Pełnomocnik Prezydenta Ełku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 4. Uwagi, opinie i propozycje można zgłaszać osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 5. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących.

 6. Wyniki konsultacji zawierające w szczególności wykaz zgłoszonych uwag, uzasadnienie przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych uwag zostaną przedstawione w raporcie, który zostanie przekazany Radzie Miasta Ełku oraz upubliczniony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Ełku.

Link do dokumentów w BIP: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10029/Konsultacje_Spoleczne_z_NGO/


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Urząd Miasta Ełku
Miejsce: Ełk
Data wydarzenia: od 2016-11-09 do 2016-11-22
Organizator:

Urząd Miasta Ełku

E-mail:

bop@um.elk.pl

Www:

http://www.elk.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • fundusze, fundraising, finansowanie
 • współpraca z administracją