Przejdź do treści głównej

PO WER: Nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie „Dobre rządzenie"

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2016-11-21, 21:50
archiwalne
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) dla działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), pn. "Usprawnienie procesu stanowienia prawa", zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie „Dobre rządzenie” do oceny wniosków o dofinansowanie projektów składanych w tym działaniu.

Kto może kandydować?

O wpis do wykazu kandydatów na ekspertów może ubiegać się osoba, która jednocześnie spełni następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie jest pracownikiem albo pracownicą instytucji (ministerstwa lub innego urzędu) zaangażowanej w realizację PO WER, która pełni funkcję Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej PO WER;
 5. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej PO WER, w której dokonywany jest wybór projektów;
 6. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji PO WER;
 7. wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz ich umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów prowadzonym przez KPRM oraz ich przetwarzanie na potrzeby udziału w wyborze projektów.

Szczegółowe wymogi spełniania warunków opisanych w pkt. 5 i 6.

Warunkiem uznania przez IP spełniania wymagań określonych w pkt 5 jest posiadanie przez kandydata wykształcenia wyższego oraz doświadczenia w dziedzinie "Dobre rządzenie". IP będzie weryfikować spełnianie tych wymagań na podstawie przedstawionych przez kandydata dokumentów oraz oświadczeń. Posiadanie wspomnianego doświadczenia oznacza możliwość potwierdzenia przez składającego wniosek następującego warunku:

 1. minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie problematyki:
  1. procesu stanowienia prawa lub
  2. monitoringu działalności władz publicznych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe (w tym udział w konsultacjach społecznych) lub
  3. organizacji pozarządowych lub
 2. poświadczonego publikacjami dorobku naukowo-badawczego z powyższej problematyki.

Warunkiem uznania spełnienia wymagań w zakresie pkt 6 będzie posiadanie certyfikatu PO WER (kopii dyplomu ukończenia szkolenia on-line przeprowadzonego za pośrednictwem Platformy Ekspertów EFS www.eksperci.efs.gov.pl) bądź jego uzyskanie w terminie miesiąca od otrzymania przez kandydata informacji o przejściu wstępnej weryfikacji.

Co musi zawierać dokumentacja aplikacyjna?

 • uzupełniony wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów (Załącznik nr 1) wraz z kopiami dokumentów poświadczających spełnianie ww. wymogów, tj. kserokopiami dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie wykazane we wniosku;
 • oświadczenie kandydata na eksperta o spełnianiu przesłanek określonych w art. 49 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217, z późn. zm.) oraz wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020[3], oraz że nie jest pracownikiem instytucji (ministerstwa lub innego urzędu) zaangażowanej w realizację PO WER, pełniącej jednocześnie funkcję Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej PO WER (Załącznik nr 2);
 • zgodę kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych i ich umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów, który zostanie upubliczniony na stronie podmiotowej Instytucji Pośredniczącej dla d
 • ziałania 2.16 PO WER www.efs.kprm.gov.pl (Załącznik nr 3).

Termin składania dokumentów: do 30 listopada 2016 r. (UWAGA! Decyduje data wpływu do adresata).

Miejsce składania dokumentów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa

albo dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera w kopercie opisanej i zaadresowanej zgodnie z powyższym wzorem na Dziennik Podawczy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (00-582 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 14), w godzinach 8:15 – 16:15.

Kontakt

Szczegółowe informacje dotyczące naboru ekspertów znajdują się na stronie KPRM.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu – tel. 22 694 72 28 bądź o przesłanie pytań pocztą elektroniczną na adres e-mail: .

Załączniki:


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Strona Programu Wiedza Edukacja Rozwój
Data wydarzenia: od 2016-11-21 do 2016-11-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • fundusze strukturalne
 • współpraca z administracją