Przejdź do treści głównej

PO WER: Nabór kandydatów na ekspertów - "Pozasądowe rozwiązywanie sporów"

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2016-11-21, 21:56
archiwalne
Ministerstwo Sprawiedliwości pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.17 Programu Wiedza Edukacja Rozwój (IP PO WER) zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów Programu Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinie: wymiar sprawiedliwości – pozasądowe rozwiązywanie sporów.

Kto może kandydować?

Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która jednocześnie spełnia następujące warunki:

a) korzysta z pełni praw publicznych;
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
c) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
d) nie jest pracownikiem instytucji zaangażowanej w realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pełniącej funkcję Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej; e) posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem operacyjnym, w ramach której jest dokonywany wybór projektu; f) posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegółowe wymagania w zakresie spełniania warunku, o którym mowa w pkt. I lit. e).

Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów PO WER w dziedzinie:wymiar sprawiedliwości – pozasądowe rozwiązywanie sporówpowinna obligatoryjnie posiadać:

 • wykształcenie wyższe,
 • udokumentowane doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie / projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych np. funduszy strukturalnych,
 • potwierdzoną znajomość zagadnień z zakresu mediacji i/lub arbitrażu i/lub innych form ADR (np. doświadczenie zawodowe, kursy, szkolenia, studia, dorobek naukowy, publikacje itp.).

Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój powinna przedłożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów PO WER 2014-2020 (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1);
 2. oświadczenie kandydata na eksperta o spełnianiu przesłanek określonych w art. 49 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. t.j. z 2016 r., poz. 217) oraz Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2);
 3. zgodę kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych oraz na umieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3);
 4. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt. II.

Termin i miejsce składania wniosku

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów PO WER w dziedzinie: wymiar sprawiedliwości – pozasądowe rozwiązywanie sporów” na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Strategii i Funduszy Europejskich
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

lub dostarczyć osobiście do kancelarii Ministerstwa Sprawiedliwości (w godz. 8:30-15:30) pod wskazany powyżej adres

w terminie od 21 listopada do 12 grudnia 2016 r.

Wnioski złożone po terminie (decyduje data wpływu do Ministerstwa Sprawiedliwości) lub niekompletne pozostawia się bez rozpatrzenia.

Załączniki:

 1. Wniosek o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów PO WER 2014-2020
 2. Oświadczenie kandydata na eksperta
 3. Zgoda kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych oraz na umieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów
 4. Karta oceny wniosku osoby ubiegającej się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 5. Regulamin wyboru kandydatów na ekspertów
 6. Pełna treść ogłoszenia o naborze

Kontakt

Dodatkowych informacji związanych z naborem kandydatów na ekspertów udzielają pracownicy Wydziału ds. Wdrażania EFS w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich, adres email: ; tel. 22 23 90 556 lub 22 23 90 265.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Strona Programu Wiedza Edukacja Rozwój
Data wydarzenia: od 2016-11-21 do 2016-12-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • fundusze strukturalne
 • współpraca z administracją