Przejdź do treści głównej

UE poszukuje ekpertów ds. programów wspólnotowych (nabór ciągły)

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2016-12-30, 22:22
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) poszukuje ekspertów do zarządzania programami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, sektora audiowizualnego, kultury, młodzieży i obywatelstwa. Nabór jest otwarty do 30 września 2020 r.
Instytucja zamawiająca - Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego - zaprasza osoby fizyczne do wyrażenia zainteresowania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ogłoszeniu. Instytucja zamawiająca sporządzi listę kandydatów spełniających kryteria podane poniżej.

W przypadku konieczności powierzenia ekspertowi zewnętrznemu konkretnego zadania instytucja zamawiająca wybierze ekspertów na podstawie ich umiejętności, doświadczenia i wymaganej wiedzy, jak również zgodnie z zasadami niedyskryminacji, równego traktowania i braku konfliktu interesów.
Instytucja zamawiająca dopilnuje też, aby panele ekspertów tworzono, zachowując równowagę i właściwą rotację ekspertów. Pod uwagę będą też brane: pochodzenie geograficzne, znajomość języków oraz profil zawodowy kandydatów. Stosując zasadę doboru najlepiej wykwalifikowanych ekspertów, instytucja zamawiająca będzie się starała zachować równowagę między kobietami a mężczyznami.

Kryteria wyboru:

Eksperci zostaną wybrani na podstawie ich kwalifikacji zawodowych i zdolności technicznej do realizacji zadań opisanych w niniejszym zaproszeniu, z zastosowaniem następujących kryteriów:
- co najmniej 4-letnie doświadczenie w obszarze specjalistycznej wiedzy objętym konkretnym zleceniem,
- zdolność do pracy w języku angielskim lub francuskim, lub niemieckim (znajomość pierwszego języka co najmniej na poziomie B2 i znajomość pozostałych języków co najmniej na poziomie B1) (życiorys w formacie Europass: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-skills-passport/language-passport/templates-instructions). Wymagane doświadczenie oraz zdolności zostaną poddane ocenie na podstawie informacji, które wnioskodawcy muszą zamieścić w swoich życiorysach załączonych do wniosku. Warunkiem wyboru eksperta zewnętrznego jest zdolność do stosowania narzędzi informatycznych.

Pełny opis dziedzin objętych zaproszeniem do wyrażenia zainteresowania:

Instytucja zamawiająca ogłasza niniejsze zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w celu utworzenia listy ekspertów mających jej pomóc w realizacji następujących zadań:
a) ocena wniosków wpływających w odpowiedzi na zaproszenia do składania ofert:
(i) ocena wniosków;
(ii) wsparcie grupy ekspertów i pomoc w zapewnieniu jakości w charakterze głównego eksperta;
b) ocena i monitorowanie projektów:
(i) ocena sprawozdań projektowych;
(ii) ocena produktów i wyników projektów;
(iii) monitorowanie projektów i wizyty na miejscu;
(iv) inne zadania związane z analizą lub monitorowaniem programów oraz projektów;
c) szczegółowe badania i analizy związane z konkretnymi obszarami działalności;
d) tłumaczenie lub redagowanie dokumentów w wymaganych językach;
e) wsparcie Agencji w trakcie wydarzeń publicznych;
f) inne zadania związane z programami zarządzanymi przez Agencję.

Instytucja zamawiająca może potrzebować fachowego wsparcia zewnętrznego na potrzeby wymienionych wyżej zadań w następujących dziedzinach specjalistycznej wiedzy:
1. Erasmus +:
1.1. kształcenie dorosłych;
1.2. szkolnictwo wyższe;
1.3. szkolenie i kształcenie zawodowe;
1.4. nauczanie szkolne;
1.5. technologie informacyjne i komunikacyjne do celów uczenia się;
1.6. kształcenie i szkolenie językowe, wielojęzyczność;
1.7. upowszechnianie wyników i praktyk;
1.8. wykorzystanie wyników;
1.9. wsparcie reformy polityki;
1.10. działania w ramach programu Jean Monnet;
1.11. młodzież;
1.12. sport.
2. Europa dla obywateli:
2.1. historia XX wieku;
2.2. socjologia, wartości i obywatelstwo;
2.3. gospodarka społeczna i solidarność;
2.4. nauka o polityce;
2.5. aspekty etyczne i społeczne.
3. Kreatywna Europa:
3.1. media:
3.1.1. wsparcie w rozwoju sektora filmowego;
3.1.2. wsparcie w tworzeniu gier wideo;
3.1.3. wsparcie w tworzeniu programów telewizyjnych;
3.1.4. wsparcie w dostępie do rynku;
3.1.5. wsparcie w organizacji festiwali;
3.1.6. wsparcie w budowaniu potencjału/szkoleniach;
3.1.7. wsparcie dystrybucji kinowej;
3.1.8. wsparcie dystrybucji online;
3.1.9. wsparcie projektów pilotażowych;
3.1.10. wsparcie w dziedzinie filmoznawstwa.
3.2. kultura:
3.2.1. projekty współpracy;
3.2.2. tłumaczenia literackie;
3.2.3. sieci;
3.2.4. platformy;
3.2.5. wsparcie projektów pilotażowych;
4. Europejski ochotniczy korpus pomocy humanitarnej.

Lista sporządzona w wyniku niniejszego ogłoszenia będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby zadań, które mają być realizowane w ww. dziedzinach, przy maksymalnym progu w kwocie 130 000 euro (maksymalna kwota na eksperta na cały czas obowiązywania listy utworzonej w wyniku niniejszego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania. Zasada ta dotyczy płatności za zlecenia wystawione przez Agencję.) dla wszystkich płatności łącznie (w tym wynagrodzenia i zwrot kosztów).

Lista sporządzona w wyniku niniejszego ogłoszenia będzie ważna przez cały okres trwania programów zarządzanych przez Agencję, czyli do 31.12.2020. Zainteresowane osoby mogą złożyć wniosek w dowolnym momencie w okresie ważności listy, z wyjątkiem 3 ostatnich miesięcy tego okresu.


Ogłoszenie o naborze na stronie EACEA

Pełny tekst Zaproszenia do wyrażenia zainteresowania nr EACEA/2013/01 w celu utworzenia listy ekspertów mających zapewnić Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego pomoc w zarządzaniu programami Unii Europejskiej (w języku polskim)

Sprostowanie z 8 marca 2014 r. (w języku polskim)


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury (EACEA)
Data wydarzenia: od 2013-09-14 do 2020-09-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • działalność międzynarodowa
  • edukacja
  • ekonomia społeczna
  • historia
  • integracja europejska
  • kształcenie ustawiczne
  • kultura i sztuka
  • media
  • pomoc humanitarna
  • sport