Przejdź do treści głównej

Nabór kandydatów do komisji w konkursie MSZ: „Dyplomacja publiczna 2017”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-02-16, 15:23
archiwalne
W związku z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Dyplomacja publiczna 2017”. Zgłoszenia można przesyłać do 22 lutego 2017 r.

Kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2017 r. do godz. 16.15. wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszenia na członka komisji konkursowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik A do niniejszego zaproszenia.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:

Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

al. Szucha 23, 00-585 Warszawa

z dopiskiem „kandydaci do komisji konkursu Dyplomacja publiczna 2017”

lub złożyć na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15. Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

Decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do MSZ.

WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYTATÓW

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

 1. uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej w konkursie ogłaszanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
 2. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 3. mają co najmniej roczne doświadczenie w zakresie:
 • realizacji projektów dotyczących polskiej polityki zagranicznej, w tym zwłaszcza w obszarach tematycznych objętych konkursem, o których mowa w par. 2 ust. 4 regulaminu konkursu

  i /lub

 • oceny ofert i/lub rozliczania dotacji.

ZADANIA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

 • czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • udział w opracowaniu regulaminu prac komisji,
 • udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych ofert w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji,
 • sporządzanie uzasadnień ocen poszczególnych ofert,

udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji w celu przedstawienia do akceptacji właściwego członka kierownictwa MSZ listy ofert rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dotacji oraz ewentualnie listy ofert rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dotacji.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Nabór


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Data wydarzenia: od 2017-02-16 do 2017-02-22
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • działalność międzynarodowa
 • fundusze, fundraising, finansowanie
 • integracja europejska
 • polityka międzynarodowa
 • współpraca międzynarodowa