Przejdź do treści głównej

Powiat wielicki. Dodatkowa rekrutacja dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

autor(ka): Paweł Łuczyński
2017-03-15, 16:27
archiwalne
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ogłasza rekrutację uzupełniającą do udziału w projekcie „Krok do aktywności”. Rekrutacja trwa od 9 marca do 10 kwietnia 2017 roku. Uczestnicy uzyskają wsparcie charakterze społecznym, zawodowym oraz zdrowotnym.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:


1) w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), 2) nieaktywne i bierne zawodowo, 3) zamieszkujące na terenie Powiatu Wielickiego, 4) znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, z powodu niepełnosprawności lub będące wychowankami pieczy zastępczej oraz usamodzielnianymi po opuszczeniu pieczy zastępczej.

W ramach zadania realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym:
- treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
- poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
- kursy i szkolenia,
- staże, praktyki zawodowe, wolontariat,
- zespoły ćwiczeń usprawniających psychoruchowo, zajęcia rehabilitacyjne. W ramach rekrutacji przewiduje się dwa miejsce dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji: w tym jedno miejsce dla osoby znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu niepełnosprawności oraz jedno miejsce dla osoby będącej wychowankiem pieczy zastępczej lub usamodzielnianymi po opuszczeniu pieczy zastępczej.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest:

- zapoznanie się z Regulaminem naboru i udziału w projekcie
- złożenie w terminie od 9 marca 2017 roku do 10 kwietnia 2017 r. do godziny 15:00 następujących dokumentów:

Zgłoszenia można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przy ulicy Daniłowicza 12 w biurze projektu w pokoju numer 5 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub drogą pocztową na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Daniłowicza 12, 32-020 Wieliczka (liczy się data stempla pocztowego). W przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich o napędzie elektrycznym, które chciałyby złożyć dokumenty rekrutacyjne osobiście, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia spotkania w budynku przy ul. Słowackiego 29 w Wieliczce, który jest wolny od barier architektonicznych.

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż dwie planowana jest kolejna tura rekrutacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 12 288 34 80

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Pliki do pobrania

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, Daniłowicza 12, 32-020 Wieliczka, woj. Małopolskie
Data wydarzenia: od 2017-03-15 do 2017-04-10
Organizator:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

Adres:

Daniłowicza 12, 32-020 Wieliczka, woj. MA

Tel.:

12 288 02 20

E-mail:

pcpr@powiatwielicki.pl

Www:

http://www.pcpr-wieliczka.pl/index.php?ram=s&id=47/#0903 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • polityka społeczna
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka