Przejdź do treści głównej

Kraków. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - KOM - trwa rekrutacja na I nabór

autor(ka): Anna Stebnicka
2017-04-13, 12:21
archiwalne
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji informuje, że do 28 kwietnia 2017 roku przyjmowane są dokumenty rekrutacyjne na pierwszy nabór grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych zainteresowanych wsparciem szkoleniowo-doradczym i pozyskaniem dotacji na utworzenie/ przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego.

W ramach pro­jek­tu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”, udzielamy wspar­cia szkole­niowo-dorad­czego osobom zain­tere­sowanym założe­niem nowe­go przed­siębiorstwa społeczne­go lub utworze­niem miejs­ca pra­cy w ist­nieją­cym przed­siębiorstwie społecznym.

W ramach realizowanego projektu oferujemy:

 • kompleksowe szkolenia oraz indywidualne doradztwo przygotowujące do stworzenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego;
 • wsparcie finansowe na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym dla uczestników projektu w kwocie 23.000 zł na każde utworzone miejsce pracy, maksymalnie 115 000,00 zł na jeden podmiot;
 • wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej kwocie 1.850 zł miesięcznie na każde utworzone miejsce pracy w nowopowstałym przedsiębiorstwie
 • wsparcie pomostowe merytoryczne udzielane zgodnie z indywidualnymi potrzebami po utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego m.in. doradztwo biznesowe, prawne i księgowe.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane Grupy inicjatywne złożone z osób fizycznych lub podmiotów!

Więcej infor­ma­cji na tem­at pro­jek­tu oraz doku­men­ty rekru­ta­cyjne moż­na znaleźć na stronie http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-krakowski/wsparcie-finansowe/

Szczegółowe informacje można uzyskać w Punkcie Coworkingu Społecznego pod numerem telefonu 12 633 51.

„MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


LOGO

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: FRDL MISTiA
Miejsce: Kraków, Szlak 73a, 31-153 Kraków, woj. małopolska
Data wydarzenia: od 2017-04-13 do 2017-04-28
Organizator:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Adres:

Szlak 73a, 31-153 Kraków, woj. Małopolskie

Tel.:

12 633 51 54

Faks:

12 633 51 54

E-mail:

mistia@mistia.org.pl

Www:

http://www.mistia.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • ekonomia, rynek pracy
 • ekonomia społeczna
 • księgowość
 • prawo
 • przedsiębiorczość
 • spółdzielnie socjalne
 • wspieranie przedsiębiorczości