Przejdź do treści głównej

PFRON: Nabór ekspertów do oceny wniosków

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-04-19, 12:56
archiwalne
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór ekspertów do oceny merytorycznej wniosków, składanych w ramach następujących otwartych konkursów na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych: „Jesteśmy razem! – zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych” (konkurs nr 1/2017); „Aktywność i wiedza” (konkurs nr 2/2017). Zgłoszenia należy przesyłać do 8 maja.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór ekspertów, mających dokonać oceny merytorycznej wniosków, składanych w ramach otwartych konkursów na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w trybie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.).

Zasady naboru ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym.

W ramach konkursów oceniane będą wnioski dotyczące realizacji następujących zadań wskazanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945):

 1. organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
 2. promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;
 3. prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji;
 4. opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
  1. dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
  2. kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania.

Pisemne zgłoszenia kandydatów (tj. wypełniony kwestionariusz osobowy i oświadczenie o niekaralności oraz kserokopia dyplomu) należy składać osobiście pocztą w jednej kopercie, w terminie do dnia 8 maja 2017 roku na poniższy adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Jana Pawła II nr 13

00-828 Warszawa

z dopiskiem: „EKSPERCI PFRON - ZADANIA ZLECANE 2017”

W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową należy również przesłać skan zgłoszenia drogą elektroniczną na skrzynkę najpóźniej w terminie do dnia 8 maja 2017 r. Zgłoszenia, w przypadku których warunek ten nie zostanie zachowany, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

W przypadku zgłoszeń składanych osobiście do PFRON za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu do Biura PFRON. W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego, z uwzględnieniem obowiązku przekazania skanu na podany powyżej adres e-mail najpóźniej do dnia 8 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PFRON: Nabór


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Data wydarzenia: od 2017-04-19 do 2017-05-08
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja
 • fundusze, fundraising, finansowanie
 • integracja społeczna
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • polityka społeczna