Przejdź do treści głównej

Szansa na lepsze jutro – projekt dla osób niesłyszących i słabosłyszących

autor(ka): Piotr Krupa
2017-04-21, 13:17
Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST realizuje projekt pt: „Szansa na lepsze jutro”, który skierowany jest do 30 osób niepełnosprawnych z wadą słuchu z województwa małopolskiego.

Projekt realizowany jest w terminie 01.03.2017 do 31.03.2019.

Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób niepełnosprawnych bezrobotnych i biernych zawodowo z miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie osoby, które chcą zmienić swoją sytuację na rynku pracy, słabosłyszące oraz osoby głuche dla których przewidzieliśmy wsparcie tłumacza języka migowego.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

 • Uruchomienie i prowadzenie Centrum Integracji Społecznej
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Poradnictwo zawodowe
 • Kurs florystyczny, Kurs „Pracownik prac remontowo – wykończeniowych i budowlanych”, Kursy komputerowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Staże zawodowe dla aktywnych uczestników projektu

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • osoby z wadą słuchu: słabosłyszący, niesłyszący, głusi (ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),
 • zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego (oświadczenie)
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (oświadczenie)
 • osoba bezrobotna (zaświadczenie z urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba bezrobotna)

lub bierna zawodowo (oświadczenie)

 • stan zdrowia – brak przeciwskazań do wykonywania lekkiej pracy fizycznej (badania lekarskie)
 • Kryteria dodatkowe (premiujące):
 • wiek powyżej 50+
 • wykształcenie poniżej średniego (oświadczenie)
 • niepełnosprawność sprzężona, z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi (kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności)
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych

Zgłoszenia przyjmujemy do 30.04.2017

W celu zgłoszenia należy wypełnić Deklaracje uczestnictwa wraz z załącznikami, którą należy przesłać do nas pocztą / skanem na adres e-mailowy: lub dostarczyć osobiście do biura projektu przy ul. Kapitulna 12 w Tarnowie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://resgest.pl/lepszejutro

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 17 85292333 lub 733 766 795 oraz za pośrednictwem e-mail: res-

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Centrum Edukacji i Wsparcia "RES-GEST"
Miejsce: woj. małopolskie
Data wydarzenia: od 2017-04-21 do 2019-03-31
Organizator:

Centrum Edukacji i Wsparcia "RES-GEST"

Adres:

Langiewicza 22, 35-021 Rzeszów, woj. PK

Tel.:

17 852 92 33

Faks:

17 852 92 33

E-mail:

res-gest@wp.pl

Www:

http://www.resgest.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja
 • integracja społeczna
 • osoby bezrobotne
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • polityka społeczna
 • rozwój osobisty
 • rozwój zawodowy