Przejdź do treści głównej

Nabór kandydatów do komisji w konkursie MSZ: „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018 - uzupełnienie”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-05-12, 18:31
archiwalne
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018 - uzupełnienie”. Zgłoszenia można przesyłać do 19 maja 2017 r.

W związku z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018 - uzupełnienie. Kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 19.05.2016 r. do godz. 16.15. wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszenia na członka komisji konkursowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik A do niniejszego zaproszenia.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:

Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

al. Szucha 23, 00-585 Warszawa

z dopiskiem „kandydaci do komisji konkursowej RODM 2017-2018 - uzupełnienie”

lub złożyć na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15. Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

Decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do MSZ.

2. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYTATÓW

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

1. uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej w konkursie ogłaszanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

2. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

3. mają co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie:

  • realizacji projektów dotyczących polskiej polityki zagranicznej, w tym zwłaszcza w obszarach tematycznych objętych konkursem, o których mowa w par. 2 ust. 4 regulaminu konkursu
  • oceny wniosków projektowych i/lub rozliczania dotacji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSZ: Nabór


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Data wydarzenia: od 2017-05-12 do 2017-05-19
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • edukacja kulturalna
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • historia
  • państwo, polityka
  • promocja Polski
  • wielokulturowość
  • współpraca międzynarodowa