Przejdź do treści głównej

Poznań. Warsztat "Prawo w młodej firmie"

autor(ka): Łukasz Chwalisz
2017-05-19, 08:55
bezpłatne
Celem zadania jest przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu prawa, niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej. Zadanie jest kierowane do mieszkańców Miasta Poznania biorących udział w procesie pracy, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz młodych przedsiębiorców, którzy już prowadzą swoje firmy (do 3 lat). Bezpłatne zajęcia odbędą się w dniach 16-18 czerwca 2017 w Poznaniu.

Nasi trenerzy przygotują uczestników z zakresu wybranych zagadnień z prawa pracy i bhp, ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego, prawa upadłościowego, prawa autorskiego i reklamy. Program podstawowy zostanie rozszerzony o zagadnienia związane z kulturą organizacyjną, diagnozą i profilaktyką konfliktów w pracy, dyskryminacją oraz zachowaniami mobbingowymi, wypadkami przy pracy z uwzględnieniem jednocześnie najnowszych regulacji w przepisach Kodeksu Pracy, obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Termin realizacji:
– 16.06.2017r. w godz. 16:00 – 20:00
– 17.06.2017r. w godz. 10:00 – 19:00
– 18.06.2017r. w godz. 9:00 – 15:00

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa (do 15.06.2017 r.):

– tel. 795 159 795, 665 696 372

– e-mail: , osa-, osa-

Program warsztatów:

DZIEŃ PIERWSZY, piątek 16 czerwca 2017r., godz. 16:00-20:00. Trenerzy: Karolina Kostyszak, Tomasz Juraszek

I. KONTRAKTY

1. Sposoby zabezpieczania kontraktów handlowych.

a. zasady prawidłowej konstrukcji kontraktu – miniwykład,
b. analiza klauzul umownych (kara umowna, odstąpienie od umowy,zadatek, zaliczka, kaucja) – case study,
c. dobrze i źle skonstruowane kontrakty – studium przypadku: omówienie przykładów umów z uwzględnieniem sposobu uregulowania praw i obowiązków stron, d. pułapki w kontraktach handlowych w obrocie międzynarodowym – dyskusja.

2. Kontrakty menedżerskie.

a. pracowniczy kontakt menedżerski – analiza porównawcza,
b. niepracowniczy kontrakt menedżerski – dyskusja, c. problemy podczas formułowania kontraktów menedżerskich – case study.

II. PRAWO AUTORSKIE I PRAWO REKLAMY

3. Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

a. transpozycja public lending right do polskiego systemu prawnego,
b. utwory (out-of-commerce) niedostępne w obrocie handlowym,
c. nowelizacja prawa autorskiego a dozwolony użytek – przykłady, d. nowelizacja prawa autorskiego a prawo cytatu.

4. Prawo reklamy.

a. reklama a informacja handlowa – podobieństwa i różnice (instruktaż),
b. polski system samoregulacji w reklamie – aspekty istotne dla przedsiębiorcy (reklama w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym),
c. reklama wprowadzająca w błąd (84/450/EEC),
d. reklama ukryta – ćwiczenia,
e. reklama odredakcyjna (zakaz kryptoreklamy) – dyskusja,
f. product placement – przykłady,
g. techniki podprogowe (reklama subliminalna),
h. reklama wykorzystująca uczucia – dyskusja w grupach,
i. reklama uciążliwa – studium przypadku, j. reklama porównawcza (97/55/EC) – burza mózgów.

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE

5. Prawo upadłościowe – szybkie reagowanie w obliczu kłopotów finansowych.

a. najistotniejsze zmiany w prawie upadłościowym – omówienie,
b. sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości (wymogi formalne ) – ćwiczenia w grupach, c. zasady dochodzenia wierzytelności w toku postępowania upadłościowego – dyskusja.

DZIEŃ DRUGI, sobota 17 czerwca 2017r.(godz. 9:00-14:00 cz. I, godz. 14:00-15:00 przerwa obiadowa , godz. 15:00-19:00 cz. II)

Trenerzy: Karolina Kostyszak, Tomasz Juraszek

Część pierwsza 9:00-14:00

IV. PRAWO HANDLOWE

6. Ryzyko prawne sprawowania funkcji członka zarządu.
a. odpowiedzialność majątkowa (cywilnoprawna) – omówienie,
b. odpowiedzialność za zachowanie pracowników – dyskusja,
c. odpowiedzialność karna – studium przypadku,
d. odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe, e. kiedy członek zarządu nie odpowiada za zobowiązania.

7. Odpowiedzialność członków rady nadzorczej.
a. odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy,
b. „należyta staranność” w świetle orzecznictwa sądowego – case study, c. roszczenie o naprawienie szkody przeciwko członkowi rady nadzorczej.

V. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

8. Choroba i macierzyństwo a świadczenia z ubezpieczenia społecznego (case study).

a. świadczenia w razie wystąpienia choroby (ćwiczenia z praktyki ZUS),
b. świadczenia z tytułu macierzyństwa, c. zasady wypłacania wynagrodzeń – dyskusja.

14:00-15:00 przerwa

Część druga 15:00-19:00

VI. PRAWO PRACY (cz. I)

9. Najnowsze zmiany w prawie pracy od 2017r. – mini wykład konwersacyjny.

a. regulamin wynagradzania,
b. zmiany zasad w wydawaniu świadectw pracy,
c. wprowadzanie regulaminu pracy,
d. odpowiedzialność i współodpowiedzialność materialna pracownika, e. terminy odwołania do sądu pracy.

10. Prawne aspekty zwalniania pracowników – aspekty praktyczne.

a. zwolnienia indywidualne, b. zwolnienia grupowe.

11. Modyfikacja warunków zatrudnienia.

a. wypowiedzenie warunków pracy i płacy (ćwiczenia praktyczne), b. porozumienie zmieniające jako sposób modyfikacji stosunku pracy.

12. Praktyczne aspekty czasu pracy.

a. systemy i rozkłady czasu pracy,
b. praca w godzinach nadliczbowych, c. praca w porze nocnej oraz w niedziele i święta (ćwiczenia).

DZIEŃ TRZECI, 18 czerwca 2017r., godz.9:00-15:00.

Trenerzy: Karolina Kostyszak, Tomasz Juraszek, Łukasz Chwalisz

VII. PRAWO PRACY I BHP (cz. II)

13. Urlopy pracownicze.

a. urlopy wypoczynkowe – omówienie orzecznictwa sądowego, b. inne rodzaje urlopów (case study).

14. Wypadki przy pracy.

a. przesłanki wypadku przy pracy wg definicji legalnej,
b. rodzaje wypadków przy pracy (analiza wypadków na podstawie akt sprawy), c. przeprowadzenie postępowania powypadkowego.

15. Prawne i psychologiczne aspekty zagrożeń psychospołecznych w firmie.

a. stres w pracy i konflikty pracownicze w ujęciu psychologii pracy,
b. rodzaje dyskryminacji w pracy oraz środki ochrony prawnej – case study,
c. problematyka mobbingu w stosunkach pracy, d. etyka pracy – idea Karty Różnorodności.

TRENERZY:

Mgr Karolina Kostyszak -

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbywała Aplikację Radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. Prowadzi indywidualną Kancelarię Rady Prawnego w Legnicy. W ramach prowadzonej Kancelarii zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Świadczy usługi w zakresie przygotowywania oraz opiniowania umów handlowych. Rozwiązuje problemy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów w obrocie cywilno-prawnym zarówno w ramach prowadzonych mediacji jak i na etapie postępowania sądowego. Reprezentuje pracodawców w sporach z pracownikami. Interesuje się prawem reklamy oraz prawem autorskim.

Mgr Tomasz Juraszek -

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Ekonomiczno - Inżynieryjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zatrudniony w Kancelarii Radcy Prawnego, gdzie odpowiada za obsługę prawną przedsiębiorców z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Krajowy konsultant ds. prawnych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobbingowego OSA w Gdańsku. Posiada uprawnienia starszego inspektora ds. bhp oraz audytora systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą PN-N 18001:2004/OHSAS. Uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. W ramach europejskiej kampanii społecznej „Stres w pracy” współpracował z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy oraz Instytutem Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi prowadząc zajęcia z zakresu prewencji antymobbingowej. Prowadzi szkolenia z prawa pracy.

Mgr Łukasz Chwalisz - Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizacja: psychologia pracy (2006r.). Od 2013 w szkoleniu na psychoterapeutę jungowskiego w Polskich Towarzystwie Psychoanalizy Jungowskiej akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Od lipca 2011r. konsultant Stowarzyszenia z zakresu psychologii realizujący program indywidualnej pomocy psychologicznej oraz prowadzący otwartą grupę wsparcia, gdzie realizuje swój program psychoterapeutyczny pt. „Pracuję bez lęku” oraz szkoleniowy pt. „Wiem, ufam, pracuję”- w projektach stowarzyszenia dofinansowywanych przez Miasto Gdańsk i Samorząd Województwa Pomorskiego. Od 2014 r. prowadzi grupę wsparcia i konsultacje psychologiczne dla osób mobbingowanych w Poznaniu. Od 2016 Przedstawiciel Punktu Konsultacyjnego Zarządu Stowarzyszenia OSA w Poznaniu. Członek Zarządy OSA.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: POZNAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA , ul. Rubież 46, 61 , 61-612 Poznań, woj. wielkopolskie
Data wydarzenia: od 2017-06-16 do 2017-06-18
Organizator:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA

Adres:

Warzywnicza 10A, 80-838 Gdańsk, woj. PM

Tel.:

58 301 98 72

E-mail:

osa_stowarzyszenie@wp.pl

Www:

http://www.osa_stow.republika.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • młodzież
  • rozwój zawodowy