Przejdź do treści głównej

Nabór kandydatów do komisji w konkursie MSZ: „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-06-01, 14:57
archiwalne
W związku z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017”. Zgłoszenia można przesyłać do 8 czerwca 2017 r.

Kandydaci będą uczestniczyli w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowa tematyka konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych modułowych projektów na realizację zadania publicznego obejmującego realizację działań humanitarnych skierowanych do uchodźców lub/i osób przesiedlonych wewnętrznie oraz do co najmniej 30% ludności lokalnej (jako grupy beneficjentów ostatecznych) w Jordanii, Libanie, Autonomicznym Regionie Irackiego Kurdystanu i Ukrainie (obwód charkowski lub/i dniepropietrowski lub/i zaporoski) lub/i doniecki lub lub/i ługański (z wyjątkiem części obwodów donieckiego i ługańskiego pozostających poza kontrolą rządu w Kijowie oraz z wyjątkiem okupowanej Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol) w roku 2017 i 2018.

Celem zadania publicznego jest w szczególności:

Wyłonienie najlepszych projektów modułowych, tj. projektów realizowanych w latach 2017 i 2018, składających się z dwóch części (modułów), będących odrębnymi projektami, zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu, w następujących obszarach tematycznych:

Jordania: schronienie / zdrowie;

Liban: schronienie / zdrowie / sektor wody, sanitariatów i higieny (WASH);

Autonomiczny Region Irackiego Kurdystanu: zdrowie / pomoc doraźna;

Ukraina: zdrowie / opieka społeczna (social protection).

SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o przesłanie odpowiednio wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszenia na członka komisji konkursowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik A do niniejszego zaproszenia.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:

Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs – Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017 – zgłoszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych”

w terminie do 8 czerwca 2017 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ.

WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

  • uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie na dofinansowanie ofert zgłoszonych w konkursie ogłaszanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych pn. „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017”;
  • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSZ: Nabór


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Data wydarzenia: od 2017-06-01 do 2017-06-08
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • działalność międzynarodowa
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • obcokrajowcy, migranci
  • pomoc humanitarna