Przejdź do treści głównej

Uzupełniająca procedura powoływania członków Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - III kadencja

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-06-07, 14:52
archiwalne
W związku z niewystarczającą liczbą kandydatów, zgłoszonych przed organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz kościoły i związki wyznaniowe, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła procedurę uzupełniającą powołania członków Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III kadencji. Zgłoszenia można przesyłać do 16 czerwca 2017 r.

W związku z niewystarczającą liczbą kandydatów, o których mowa w art. 10b, ust. 1, z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) zgłoszonych w procedurze powołania członków Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zgłoszonych przed organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz kościoły i związki wyznaniowe, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza procedurę uzupełniającą powołania członków ww. Zespołu.

Zgodnie z art. 10b ust. 1 ww. ustawy w skład Zespołu Monitorującego wchodzić będzie:

 1. Krajowy Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 2. siedmiu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych powołanych spośród osób zgłoszonych przez te organy i osób kierujących tymi jednostkami;
 3. pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego powołanych spośród osób zgłoszonych przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 4. dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych powołanych spośród osób zgłoszonych przez te podmioty.

Podmioty wymienione w pkt 4 mogą zgłosić jedną osobę jako kandydata na członka Zespołu Monitorującego.

Zgłoszony kandydat zobowiązany jest do spełniania następujących kryteriów:

 • realizuje szerokie spektrum zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy,
 • zarówno ukierunkowanych na pomoc osobom doznającym przemocy, jak również na osoby stosujące przemoc,
 • przez co najmniej trzy lata zajmuje się realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy,
 • bierze udział w tworzeniu i realizacji innowacyjnych rozwiązań na rzecz przeciwdziałania przemocy,
 • posiada osiągnięcia z zakresu zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Kandydatów na członków Zespołu Monitorującego wytypowanych przez organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych mogą zgłaszać ogólnopolskie organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych działające na obszarze całego kraju.

Podstawowym, statutowym zadaniem tych organizacji jest działalność w obszarze przeciwdziałania przemocy.

Organizacje te zobowiązane są do udokumentowania co najmniej czteroletniego doświadczenia w zakresie prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania przemocy, a także do udokumentowania osiągnięć w zakresie realizowanych zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Podmioty, o których mowa w pkt 4 są zobowiązane do:

 • wypełnienia załączonego do ogłoszenia formularza,
 • przesłania wyciągu z KRS,
 • przesłania statutu organizacji,
 • innych dokumentów, które mogą mieć wpływ na ocenę kandydata.

Podmioty wymienione w pkt 4 dokumentację przesyłają listem poleconym lub składają osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2017 r. na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem: „Dokumentacja – Zespół Monitorujący”.

Przy nadesłaniu dokumentacji pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Przesłane formularze zgłoszeniowe nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania.

Formularze zgłoszeniowe wypełnione niekompletnie lub wadliwie nie będą rozpatrywane.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokona wyboru członków Zespołu Monitorującego i ogłosi skład Zespołu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: www.mrpips.gov.pl

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Data wydarzenia: od 2017-06-07 do 2017-06-16
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • polityka społeczna
 • przeciwdziałanie przemocy
 • rodziny
 • współpraca z administracją