Przejdź do treści głównej

Pomorze Zachodnie. VI posiedzenie Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

autor(ka): Magdalena Pieczyńska
2017-06-14, 14:22
archiwalne
W dniu 21 czerwca 2017 roku (środa) o godz. 10:00 w sali nr 214 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbędzie się VI posiedzenie Zachodniopomorskiej Rady działalności Pożytku Publicznego kadencji 2016-2019.

Planowany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń ZRDPP w dniu 06.04.2017 r. i w dniu 11.05.2017 r.
3. Prezentacja wyników samooceny Rady przeprowadzonej wg zapisów Standardów Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz wypracowanie rekomendacji na kolejne miesiące pracy Rady.
4. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok oraz dyskusja.
5. Sprawozdanie z działalności Rady w 2016 roku.
6. Przedstawienie oferty Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej z terenu województwa zachodniopomorskiego.
7. Bieżąca działalność ZRDPP, w tym stan korespondencji;

  • głosowanie obiegowe nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia przez Zachodniopomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego opinii w sprawie projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach;
  • zaproszenie Wojewody Zachodniopomorskiego do prac w Zespole ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwa zachodniopomorskim;
  • odpowiedzi z Wydziału Współpracy Społecznej, Wydziału Ochrony Środowiska i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w przedmiocie udziału członków Rady w pracach nad dokumentami strategicznymi planowanymi do przedłożenia do konsultacji Radzie;
  • informacja ze spotkania Konwentu WRDPP;
  • informacja ze spotkania z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu drawskiego i szczecineckiego;
  • katalog usprawiedliwień dla nieobecności na posiedzeniach członków Rady;
  • stan prac Zespołu ds. opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
  • promocja Rady na www, ulotka itp.

8. Sprawy różne i wniesione.

Więcej informacji na www


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Wydział Współpracy Społecznej UM WZ
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Korsarzy, 70-540 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
Data wydarzenia: 2017-06-21
Organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Adres:

Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Tel.:

91 44 16 220/224

Faks:

91 44 16 231

E-mail:

mpieczynska@wzp.pl

Www:

http://www.wws.wzp.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją