Przejdź do treści głównej

Konsultacje UE: Promowanie włączenia społecznego i wspólnych wartości poprzez uczenie się

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-07-13, 09:33
archiwalne
Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury prowadzi do 11 sierpnia 2017 r. konsultacje publiczne dotyczące „Zalecenia w sprawie promowania włączenia społecznego i wspólnych wartości poprzez uczenie się formalne i pozaformalne”.

Termin konsultacji

19 Maj 2017 - 11 Sierpień 2017

Obszary polityki

Kształcenie i szkolenie, Młodzież, Rola sportu w społeczeństwie, Kultura i media

Zobacz odpowiedzi

Komisja opublikuje odpowiedzi wkrótce po zakończeniu konsultacji.

Wyniki konsultacji i kolejne etapy
Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane przy opracowywaniu zalecenia w połączeniu z pozostałymi danymi i dowodami.

Grupa docelowa

Do wzięcia udziału w tych konsultacjach zachęca się wszystkich obywateli oraz wszystkie organizacje. Szczególnie zależy nam na tym, by odpowiedzi udzieliły następujące podmioty:

 • instytucje edukacyjne i szkoleniowe
 • nauczyciele, instruktorzy i liderzy instytucji oświatowych
 • organizacje społeczeństwa obywatelskiego
 • władze publiczne (organy krajowe oraz samorządy regionalne i lokalne)
 • organizacje młodzieżowe
 • partnerzy społeczni
 • uczniowie i studenci

Cel konsultacji

Kwestionariusz online posłuży do sondowania opinii publicznej na temat znaczenia wyposażenia młodych ludzi we wspólne wartości oraz tego w jaki sposób kształcenie i pozaformalne uczenie się mogą się do tego przyczynić, w celu stworzenia bardziej spójnych społeczeństw.

W szczególności zamieszczony w internecie kwestionariusz ma na celu zebranie informacji na temat następujących kwestii:

 1. Jak skuteczne są edukacja i szkolenia w procesie wyposażania młodych ludzi we wspólne wartości i promowania włączenia społecznego? Jakie są główne wyzwania w tym zakresie? Do realizacji jakich celów należy dążyć w tym kontekście?
 2. Które z rozwiązań politycznych, narzędzi i metod w zakresie formalnego i pozaformalnego uczenia się są najbardziej skuteczne?
 3. W jaki sposób współpraca na szczeblu UE w dziedzinach edukacji i szkoleń może stanowić wartość dodaną i najskuteczniej wspierać państwa członkowskie w promowaniu włączenia społecznego i rozpowszechnianiu wspólnych wartości w ramach uczenia się formalnego i pozaformalnego?

Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w połączeniu z innymi danymi i dowodami naukowymi, a także wynikami wzajemnego uczenia się w kontekście ram „ET 2020” (w szczególności wyniki prac prowadzonych w ramach grupy roboczej „ET 2020” w następstwie deklaracji paryskiej).

Zalecenie ustanowi ramy polityczne, ponieważ będzie to kluczowy dokument referencyjny na poziomie UE opracowany w celu wsparcia państw członkowskich w zapewnianiu kształcenia i szkolenia zawodowego, które promuje włączenie społeczne i poczucie odpowiedzialności za wspólne wartości, a jednocześnie przyczynia się do zapobiegania radykalizacji postaw prowadzącej do brutalnego ekstremizmu.

Jak udzielić odpowiedzi

W trosce o przejrzystość i łatwość dostępu Komisja Europejska zachęca zainteresowane podmioty do korzystania przy wyrażaniu swoich opinii z kwestionariusza online.

Kwestionariusz online będzie przewidywać możliwość załączenia przez respondentów dodatkowego dokumentu przedstawiającego ich stanowisko. Dokument ten zostanie opublikowany wraz z odpowiedziami.

Kwestionariusz jest obecnie dostępny jedynie w języku angielskim. Będzie on dostępny we wszystkich językach urzędowych UE w dniu 1 czerwca.

Zobacz kwestionariusz

Kwestionariusz jest dostępny za pośrednictwem strony EU Survey. Przed udzieleniem odpowiedzi należy zapoznać się ze szczegółowym oświadczeniem o ochronie prywatności, w którym przedstawiono w zarysie, w jaki sposób dane te będą przetwarzane przez Komisję Europejską.

Dokumenty źródłowe

Kontakt

Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury

Adres: Directorate-General for Education and Culture, European Commission
1049 Bruxelles/Brussel,Belgia

Email:


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury
Data wydarzenia: od 2017-05-19 do 2017-08-11
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • edukacja
 • media
 • młodzież
 • sport, wypoczynek