Przejdź do treści głównej

Wizyta studyjna w PES

autor(ka): Luiza Burba
2017-07-31, 13:01
archiwalne
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza na wizytę studyjną w PES, celem jest pokazanie możliwości współpracy między JST, PES, OWES i instytucjami z otoczenia es. Uczestnicy: pracownicy JST, decydenci, instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, ngo's, uczelni, przedstawiciele biznesu, potencjalni założyciele nowych PES. Termin wizyty studyjnej: 23-24 sierpnia2017. Miejsce: PES i instytucje z subregionu Siedlce. Termin zgłoszeń: 11 sierpień 2017.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej w podmiotach ekonomii społecznej oraz instytucjach związanych z ekonomią społeczną, działających na obszarze objętym wsparciem Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Siedlcach.

Więcej na: www.es.mcps-efs.pl

Cel wizyty studyjnej

Celem wizyty studyjnej jest pokazanie możliwości współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami ekonomii społecznej (PES), Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) i innymi instytucjami otoczenia ekonomii społecznej na przykładzie wyróżniających się podmiotów ekonomii społecznej działających w podregionie siedleckim oraz instytucji wspierających ekonomię społeczną. Wizyta ma wpłynąć na podniesienie poziomu wiedzy oraz zapoznanie się z doświadczeniami tworzenia i funkcjonowania podmiotów działających nie tylko dla zysku.

Uczestnicy wizyty studyjnej

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, decydenci, między innymi Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Sekretarze, Radni, Skarbnicy oraz pracownicy instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, uczelni, przedstawiciele biznesu, potencjalni założyciele nowych PES i przedstawiciele innych podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa mazowieckiego.

Termin wizyty studyjnej

23-24.08.2017 r.

Miejsce wizyty studyjnej

Spółdzielnia Socjalna „Zioła Siedleckie” w Siedlcach, Zakład Karnych w Siedlcach, Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach, Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Siedlcach.

Rekrutacja i liczba miejsc

Rekrutacja odbędzie się na podstawie załączonego poniżej formularza zgłoszeń, przesłanego na nr faxu 22 622-42-32 lub e-mailem (zeskanowany) na adres .

Termin przesyłania zgłoszenia: 11.08.2017 r.

Decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń. Preferowane będą osoby z gminy/ powiatu/ województwa, na którym są podejmowane lub planowane działania w celu rozwoju ekonomii społecznej.

Liczba miejsc: 15 osób

Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny, uczestnikom zapewniamy transport z Warszawy, ul. Nowogrodzka 62a do miejsca wizyty i z powrotem, zakwaterowanie i wyżywienie.

Dodatkowe informacje

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z panią Renatą Góral, tel. 22 622-42-32 w. 79, e-mail:

Szczegółowy program wizyty studyjnej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załączeniu.

Organizatorem wizyty studyjnej jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Wizyta studyjna odbędą się w ramach projektu pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 „Rozwój ekonomii społecznej”.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: MCPS
Miejsce: subregion Siedlce (Spółdzielnia Socjalna „Zioła Siedleckie” w Siedlcach, Zakład Karnych w Siedlcach)
Data wydarzenia: od 2017-08-23 do 2017-08-24
Organizator:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Adres:

Nowogrodzka, 02-002 Warszawa-Ochota, woj. mazowieckie

Tel.:

22/622-42-32

Faks:

22/622-47-32

E-mail:

renata.goral@mcps-efs.pl

Www:

http://www.es.mcps-efs.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • ekonomia społeczna
  • spółdzielnie socjalne
  • wspieranie przedsiębiorczości
  • współpraca z administracją