Przejdź do treści głównej

Konkurs „Ambasador/ Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017”

autor(ka): Oliwia Szewczyk
2017-08-11, 15:54
archiwalne
Czy znasz seniora aktywnie angażującego się w pomoc na rzecz innych? A może takiego, który jest liderem w swojej społeczności? Jeśli tak, to zgłoś go do 31 sierpnia w Konkursie „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017” ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Jego głównym celem jest wyróżnienie dwóch osób starszych – Ambasadorów Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017, którzy stanowią godny do naśladowania wzór dla innych seniorów, wyróżniających się wybitną działalnością i postawą.

Laureaci konkursu uzyskają prawo do używania tytułu „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017” oraz otrzymają pamiątkowe dyplomy i/lub statuetki i/lub nagrody.

Kandydata do udziału w konkursie, po uprzednim uzyskaniu jego zgody, mogą zgłaszać:

 • jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat), w tym gminne/powiatowe jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
 • gminne rady seniorów działające w oparciu o art. 5c ustawy o samorządzie gminnym,
 • organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia),
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego (np. parafie),
 • inne podmioty, nie będące osobami fizycznymi, których organizacyjnym, statutowym celem jest prowadzenie działań na rzecz szeroko rozumianej polityki społecznej, w tym polityki senioralnej (np. uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, koła gospodyń wiejskich posiadające status prawny).

Aby zgłosić kandydata należy uzupełnić załączony wniosek o przyznanie wyróżnienia. Kompletny wniosek (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w terminie do 31 sierpnia 2017 r. opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017” w kancelarii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ul. Modelarskiej 10, I piętro, pok. 212, czynnej w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 15.30 lub nadesłać listem poleconym/kurierem na ww. adres.

Dodatkowo treść wniosku prosimy przesłać również w wersji edytowalnej na adres mailowy: oszewczyk@rops-katowice.pl. jednak przekazanie go w tej formie nie jest obowiązkowe i równoznaczne ze złożeniem wniosku.

Zasady związane z przebiegiem konkursu i jego warunki dostępne są w Regulaminie. Bliższe informacje można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (koordynator konkursu) pod numerem telefonu 32 730 68 96.

Wzór wniosku oraz Regulamin konkursu można pobrać ze strony: https://rops-katowice.pl/2017/06/02/ogloszenie-konkursu-ambasadorambasadorka-srebrnego-pokolenia-wojewodztwa-slaskiego-2017/#more-2377


Źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Data wydarzenia: od 2017-08-11 do 2017-08-31
Organizator:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Adres:

Modelarska 10, 40-142 Katowice, woj. SL

Tel.:

32 730 68 68

Faks:

32 730 68 71

E-mail:

rops@silesia-region.pl

Www:

http://www.rops-katowice.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja
 • aktywność lokalna
 • integracja społeczna
 • polityka społeczna
 • seniorzy
 • społecznicy
 • wolontariusze