Przejdź do treści głównej

Nabór kandydatów do komisji w konkursie MSZ: Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie w zakresie przygotowania ludności do zimy 2017

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-08-28, 13:32
archiwalne
Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie w zakresie przygotowania ludności do zimy 2017”. Zgłoszenia można przesyłać do 1 września 2017 r.

Kandydaci będą uczestniczyli w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowa tematyka konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadań publicznych obejmujących działania humanitarne skierowane do uchodźców lub/i osób przesiedlonych wewnętrznie oraz do co najmniej 30%, lecz nie więcej niż 40%, ludności lokalnej (jako grupy beneficjentów bezpośrednich) w Jordanii i Libanie, w roku 2017, których przedmiotem jest przygotowanie ludności do zimy.

SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o przesłanie odpowiednio wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszenia na członka komisji konkursowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik A do niniejszego zaproszenia.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:

Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs – Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie w zakresie przygotowania ludności do zimy 2017 – zgłoszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych”

w terminie do 1 września 2017 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

  • uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie na dofinansowanie ofert zgłoszonych w konkursie ogłaszanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych pn. „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017”;
  • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSZ: Nabór


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Data wydarzenia: od 2017-08-28 do 2017-09-01
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • działalność międzynarodowa
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • pomoc humanitarna