Przejdź do treści głównej

Konsultacje UE: Dyrektywa dot. ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-10-03, 23:06
archiwalne
Do 12 grudnia 2017 r. Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące przeglądu dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Termin konsultacji: 19 Wrzesień 2017 - 12 Grudzień 2017

Obszary polityki: Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe

Dyrekcja: Sieci Komunikacyjne, Treści i Technologie

Grupa docelowa: do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkie zainteresowane strony, w tym instytucje rządowe i samorządowe, właścicieli i użytkowników treści sektora publicznego, użytkowników komercyjnych i niekomercyjnych ponownie wykorzystujących informacje, ekspertów i naukowców, a także osoby prywatne.

Cel konsultacji

Komisja organizuje konsultacje publiczne na potrzeby przeglądu dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Zgodnie z zapowiedzią zawartą w przeglądzie śródokresowym realizacji strategii jednolitego rynku cyfrowego, opublikowanym w maju 2017 r. (COM(2017) 228), a także aby osiągnąć cele tej strategii w obszarze gospodarki opartej na danych, Komisja przygotowuje inicjatywę w sprawie dostępności i ponownego wykorzystywania publicznych oraz publicznie finansowanych danych, a równocześnie dalej bada kwestię danych prywatnych istotnych z punktu widzenia interesu publicznego.

Dyrektywa 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego stanowi zasadniczy element europejskiej strategii na rzecz udostępniania danych rządowych w celu ich wykorzystania w gospodarce oraz osiągnięcia celów społecznych.

W dyrektywie tej, zmienionej w lipcu 2013 r. dyrektywą 2013/37/UE (dyrektywa w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego), zachęca się państwa członkowskie do udostępniania jak największej ilości materiałów będących w posiadaniu organów sektora publicznego do celów ponownego wykorzystywania, aby wspierać przejrzystość, innowacyjność opartą na danych i uczciwą konkurencję.

Komisja Europejska rozpoczyna przegląd dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, wypełniając obowiązek w zakresie przeprowadzania okresowego przeglądu przewidziany w art. 13 tej dyrektywy, a zarazem przyczyniając się do osiągnięcia celów strategii jednolitego rynku cyfrowego w obszarze gospodarki opartej na danych.

Pytania zadane w ramach tych internetowych konsultacji obejmują ocenę wdrażania dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w chwili obecnej, problemy, jakie mogą się pojawić w przyszłości, jak również nowe cele oraz warianty działań.

Jak udzielić odpowiedzi

Uwaga: aby zapewnić uczciwy i przejrzysty przebieg konsultacji, tylko odpowiedzi otrzymane za pośrednictwem internetowego formularza zostaną wzięte pod uwagę i uwzględnione w sprawozdaniu.

Kwestionariusz internetowy (w języku polskim) umożliwia respondentom załadowanie dowolnego dokumentu, np. dokumentu przedstawiającego ich stanowisko. Dokument taki zostanie opublikowany wraz z odpowiedzią i uwzględniony w analizie wyników.

Zainteresowane strony mogą także przesyłać tego rodzaju dokumenty na adres funkcyjnej skrzynki pocztowej (dane kontaktowe poniżej). Dokumenty przesłane w ramach konsultacji publicznych online zostaną również wzięte pod uwagę i uwzględnione w sprawozdaniu.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Polityka w dziedzinie „ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje wspólnotowe” opiera się na rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r.

Proszę wskazać swoje preferencje dotyczące publikacji odpowiedzi na stronie internetowej Komisji (zob. oświadczenie o ochronie prywatności):

Proszę zauważyć, że bez względu na wybrany wariant Państwa uwagi mogą być przedmiotem wniosku o dostęp do dokumentów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. W takim przypadku wniosek zostanie poddany ocenie w świetle warunków określonych w rozporządzeniu i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne i reprezentujące je organizacje mogą przesyłać kwestionariusze pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Są dwie możliwości:

  • e-mail z załączoną odpowiedzią w formacie Word, PDF lub ODF można przesłać na adres
  • list można przesłać tradycyjną pocztą na adres:

European Commission
DG Communication Networks, Content & Technology
Unit G1 – Data Policy and Innovation
Euroforum Building
10 rue Robert Stumper
L-2557 Luksemburg
Luksemburg

Przejrzystość

Jedno z pytań kwestionariusza dotyczy tego, czy udzielają Państwo odpowiedzi jako osoba prywatna, czy jako przedstawiciel organizacji. Organizacje biorące udział w konsultacjach prosimy o zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości.

Zobacz odpowiedzi

Komisja opublikuje odpowiedzi wkrótce po zakończeniu okresu konsultacji.

Powiązane strony: strona internetowa poświęcona dyrektywie w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Kontakt: Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii
Email:


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Strona konsultacji publicznych UE
Data wydarzenia: od 2017-09-19 do 2017-12-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • integracja europejska
  • współpraca z administracją