Przejdź do treści głównej

Kraków. Studia podyplomowe "Fundusze Unii Europejskiej: pozyskiwanie i rozliczanie" na UJ

autor(ka): Zespół Studiów Podyplomowych IE UJ
2017-10-13, 10:16
archiwalne
Trwa nabór na roczne studia podyplomowe "Fundusze Unii Europejskiej: pozyskiwanie i rozliczanie" w Instytucie Europeistyki UJ. Program studiów obejmuje 200 godzin dydaktycznych (2 semestry). Zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele (średnio co dwa tygodnie) w centrum miasta. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu PowerPoint: przedstawione materiały dydaktyczne słuchacze otrzymują następnie drogą elektroniczną.

Program studiów obejmuje:

1) Budżet i polityka regionalna UE (15h)
2) Fundusze unijne w Polsce na 2014-2020 (20h)
3) Europejski Fundusz Społeczny (20h)
4) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności
ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości (20h)
5) Fundusze rolne i rozwój przedsiębiorczości na wsi (10h)
6) Programy Ramowe oraz tzw. fundusze norweskie (5h)
7) Myślenie projektowe - metodyka przygotowania projektów
współfinansowanych ze środków pomocowych UE (15h)
8) Metodologia przygotowania wniosku aplikacyjnego – warsztaty
(10h)
9) Studium wykonalności projektu europejskiego (5h)
10) Biznesplan w projektach unijnych (10h)
11) Wdrażanie projektów społecznych (w tym rozliczenie finansowe) (10h)
12) Wdrażanie projektów inwestycyjnych, infrastrukturalnych (w tym rozliczenie finansowe) (10h)
13) Zamówienia publiczne w projektach unijnych (10h)
14) Pomoc publiczna (10h)
15) Ewaluacja, audyt projektów unijnych (10h)
16) Konsultacje społeczne w unijnych projektach infrastrukturalnych i środowiskowych (w tym ocena oddziaływania na środowisko) (15h) 17) Seminarium dyplomowe: uczestnicy dzielą się według własnych preferencji na dwie grupy seminaryjne. W ramach pierwszej przygotowują jako pracę dyplomową projekt „miękki"; w drugiej natomiast projekt „twardy. Każde seminarium ma miejsce w wymiarze 10 godzin.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza:

Słuchacz uzyskuje kwalifikacje dające podstawę do samodzielnego pozyskiwania i rozliczania projektów/programów współfinansowanych przez fundusze Unii Europejskiej. Absolwent w/w studiów uzyska wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:
· identyfikacji źródeł finansowania projektów rozwojowych
za pośrednictwem funduszy unijnych,
· przygotowania projektów (tzw. miękkich, jak również
inwestycyjnych, infrastrukturalnych) zgodnie z wymogami UE,
· wdrażania programów operacyjnych ze szczególnym
uwzględnieniem perspektyw finansowych na lata
2014-2020,
· wdrażania projektów dofinansowanych z funduszy europejskich
(w tym rozliczenia rzeczowego i finansowego), · kluczowych aspektów związanych z wdrażaniem projektów europejskich (w tym pomoc publiczna, zamówienia publiczne, ocena oddziaływania na środowisko, polityki horyzontalne), · ewaluacji interwencji funduszy UE oraz audytu projektów unijnych, · rozliczania projektów w aspekcie finansowym i prawnym.

Program studiów jest tak skonstruowany, iż zapewnia wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w dziedzinach, w których przy pomocy środków funduszowych można realizować projekty rozwojowe. Wiedza oraz kompetencje nabyte w toku studiów mają przyczynić się do zwiększenia efektywności i skuteczności realizacji programów, projektów w administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstwach (w tym w firmach konsultingowych), organizacjach pozarządowych, instytucjach finansowych, placówkach oświatowych, instytucjach otoczenia biznesu oraz innych podmiotach chcących aplikować i rozliczać środki pochodzące z funduszy europejskich.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są pod kierunkiem prof. dra hab. Jana W. Tkaczyńskiego przez zespół praktyków w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy UE. Są nimi eksperci, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowania i rozliczania projektów i programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych. Wykładowcy ci posiadają ponadto sprawdzony dorobek naukowy i dydaktyczny w dziedzinie projektów europejskich oraz są członkami komisji dokonujących selekcji projektów złożonych do instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy unijnych w Polsce.

Limit przyjęć: 35 osób

Opłata za studia: 3 900 zł + 30 zł za wydanie dyplomu ukończenia studiów (na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 Zarządzenia nr 69 Rektora UJ w sprawie dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim)

Płatności należy dokonać do ostatniego dnia prowadzonej rekrutacji, tj. do 31 października 2017 r. (istnieje możliwość rozłożenia czesnego na semestralne raty). Dostarczenie potwierdzenia opłaty jest warunkiem wpisu na studia.

Szczegółowe informacje dotyczące programu studiów i rekrutacji są dostępne na stronie:http://www.europeistyka.uj.edu.pl/studia/podyplomowe/fundusze-UE


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Strona internetowa Instytutu Europeistyki UJ
Miejsce: Jodłowa 13, 30-252 Kraków, woj. małopolskie
Data wydarzenia: od 2017-10-04 do 2017-10-31
Organizator:

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Europeistyki

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • fundusze strukturalne
  • księgowość
  • kształcenie ustawiczne
  • pisanie projektów