Przejdź do treści głównej

Kraków. Rekrutacja do projektu: MOWES KOM Subregion Krakowski

autor(ka): Anna Stebnicka
2017-10-26, 10:53
archiwalne
Zdobądź dotację na założenie nowego przedsiębiorstwa społecznego lub utworzenie miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

W ramach pro­jek­tu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”, udzielamy wspar­cia szkole­niowo-dorad­czego osobom zain­tere­sowanym założe­niem nowe­go przed­siębiorstwa społeczne­go lub utworze­niem miejsca pra­cy w ist­nieją­cym przed­siębiorstwie.

W ramach realizowanego projektu oferujemy:

- szkolenia oraz doradztwo przygotowujące do stworzenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego;

- wsparcie finansowe w kwocie 23.000 zł na każde utworzone miejsce pracy, maksymalnie 115 000,00 zł na jeden podmiot;

- wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej kwocie 1.850 zł miesięcznie na każde utworzone miejsce pracy w nowopowstałym przedsiębiorstwie

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane Grupy inicjatywne złożone z osób fizycznych lub podmiotów!

Więcej infor­ma­cji na tem­at pro­jek­tu oraz doku­men­ty rekru­ta­cyjne moż­na znaleźć na stronie http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-krakowski/wsparcie-finansowe/

Szczegółowe informacje można uzyskać w Punkcie Coworkingu Społecznego pod numerem telefonu 12 633 51 54.

„MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


LOGO

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: http://es.malopolska.pl/
Miejsce: Kraków
Data wydarzenia: od 2017-10-26 do 2017-11-30
Organizator:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Adres:

Szlak 73a, 31-153 Kraków, woj. Małopolskie

Tel.:

12 633 51 54

Faks:

12 633 51 54

Www:

http://www.mistia.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • ekonomia społeczna
  • przeciwdziałanie bezrobociu
  • przedsiębiorczość
  • spółdzielnie socjalne
  • wspieranie przedsiębiorczości