Przejdź do treści głównej

Dialog obywatelski w Lublinie: Przyszłość UE - bezpieczniejsza Polska, Europa, obywatele

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-11-07, 21:54
archiwalne
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza na kolejny w tym roku Dialog Obywatelski z komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbietą Bieńkowską. Tym razem o przyszłości Europy porozmawiać będzie można 14 listopada 2017 r. w murach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Rejestracja trwa do 10 listopada.

Dialogi Obywatelskie to inicjatywa Komisji Europejskiej, mająca na celu rozbudzenie debaty na tematy europejskie. Spotkania w tej formule odbywają się od 2012 roku - w Polsce będzie to kolejne takie wydarzenie. W 2015 r. wiele emocji wzbudziła debata o TTIP z komisarz ds. handlu Cecilią Malmström. W kwietniu 2017 r. komisarz Malmström ponownie odwiedziła Warszawę - tym razem dyskutowała o umowie gospodarczej UE-Kanada (CETA). W październiku 2016 i ponownie w maju 2017 r. Dialogi Obywatelskie w Polsce prowadzili także Vytenis Andriukaitis, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, a w czerwcu 2017 r. Johannes Hahn, komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji ws. rozszerzenia.

Pani komisarz Elżbieta Bieńkowska w swoim wystąpieniu będzie koncentrowała się na tematach związanych z gospodarką, przemysłem i obronnością – w kontekście nowo powstałego Europejskiego Funduszu Obronnego. Kluczowa część wydarzenia stanowić będzie sesja pytań i odpowiedzi. To doskonała okazja by wyrazić swoją opinię lub dowiedzieć się więcej o działaniu Unii Europejskiej.
Wcześniejsze Dialogi Obywatelskie komisarz Elżbiety Bieńkowskiej: Kraków, Szczecin, Sopot i Sosnowiec.

Data: 14 listopada 2017
Czas: 10:00-11:30
Miejsce: Aula Wydziału Politologii UMCS
Tytuł: "Bezpieczniejsza Polska, bezpieczniejsza Europa, bezpieczniejsi obywatele"
Moderacja: Dorota Wysocka-Schnepf

Rejestracja: do piątku 10 listopada. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, nazwę firmy/instytucji.

 

Kontekst

Przemysł europejski jest silny i utrzymuje wiodącą pozycję na rynkach światowych w wielu branżach. Przemysł odpowiada za dwie trzecie eksportu UE i zatrudnia 32 mln osób, z czego 1,5 mln miejsc pracy utworzono od 2013 r. Do utrzymania i wzmocnienia przewagi konkurencyjnej potrzebna jest jednak istotna modernizacja. Z tego powodu przemysł znajduje się w centrum priorytetów politycznych Komisji Junckera. Wszystkie obszary polityki Komisji są ukierunkowane na wzmocnienie pozycji przemysłu w celu tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększania konkurencyjności Europy, promowania inwestycji i innowacji w zakresie czystych technologii i technologii cyfrowych, a także w celu obrony europejskich regionów i pracowników, którzy najbardziej odczuwają zmiany w przemyśle.

Nowe technologie produkcyjne zmieniają krajobraz przemysłowy Europy i mają coraz większy wpływ na zdolność europejskich przedsiębiorstw do konkurowania na rynkach światowych. Technologie te przyczynią się do tworzenia miejsc pracy poprzez szereg kanałów, a te z nich, które zapewniają wyższą wydajność, mogą przynieść korzyści całej gospodarce. Mogą również mieć większy wpływ na charakter i dostępność pracy. Przyszłość europejskiego przemysłu będzie zależała od jego zdolności do ciągłej adaptacji i innowacji dzięki inwestowaniu w nowe technologie i akceptowaniu zmian, jakie przynosi większa cyfryzacja oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną i gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jednocześnie światowa konkurencja jest coraz większa, a korzyści wynikające z globalizacji i postępu technologicznego są nierównomiernie rozłożone w naszych społeczeństwach. Komisja Junckera dąży do rozwiązania tego problemu.

W wytycznych politycznych przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera podkreślono, jak ważny dla przyszłości gospodarki europejskiej jest silny i wysoce wydajny przemysł. Tworzenie miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w drodze innowacji i inwestycji znajduje się odtąd w centrum najważniejszych inicjatyw Komisji. Plan Junckera (plan inwestycyjny dla Europy) oraz unia rynków kapitałowych wspierają mobilizację zasobów na rzecz ożywienia gospodarczego. Wsparcie UE na rzecz innowacji pomaga przedstawicielom przemysłu, a w szczególności MŚP, wykorzystać swoje atuty. Dzięki swoim inicjatywom dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym, czystej energii i gospodarki niskoemisyjnej Europa stoi na czele globalnego wyścigu do gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki o obiegu zamkniętym. Kluczowe technologie prorozwojowe pomagają przemysłowi konkurować w skali globalnej. Strategia jednolitego rynku cyfrowego, towarzysząca jej strategia cyfryzacji przemysłu oraz plan działania „Sieć 5G dla Europy” pomagają przedsiębiorstwom czerpać korzyści z nowych osiągnięć i tworzyć sprawnie funkcjonującą gospodarkę opartą na danych. Strategia jednolitego rynku umożliwia przemysłowi dostęp do rynku liczącego 500 mln konsumentów oraz łączenie się w łańcuchy wartości, wolne od ceł i barier technicznych. Natomiast Nowy europejski program na rzecz umiejętności pomaga ludziom stojącym za unijnym przemysłem rozwijać lepsze umiejętności.

Te horyzontalne strategie polityczne, dotyczące wszystkich sektorów przemysłu, zostały uzupełnione szeregiem szczegółowych strategii politycznych dla sektorów strategicznych, w tym strategią kosmiczną na rzecz dalszego rozwoju silnego i konkurencyjnego europejskiego przemysłu kosmicznego, wnioskiem dotyczącym Europejskiego Funduszu Obronnego, który będzie stanowić katalizator konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu obronnego, a także szeregiem inicjatyw na rzecz czystego, zrównoważonego i konkurencyjnego przemysłu motoryzacyjnego (w tym inicjatywą „Europa w ruchu”, działaniami mającymi na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza przez samochody oraz inicjatywą GEAR 2030) oraz komunikatem w sprawie stali, który ma zapewnić europejskiemu przemysłowi stalowemu możliwość konkurowania na rynkach światowych na uczciwych warunkach.

Dodatkowe informacje:


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Miejsce: Lublin
Data wydarzenia: 2017-11-14
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • bezpieczeństwo
  • demokracja
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • gospodarka
  • integracja europejska
  • współpraca międzynarodowa