Przejdź do treści głównej

Nabory do Komisji ds. nagród i Komisji ds. stypendiów na 2018 r. w dziedzinie kultury

autor(ka): MM, lublin.ngo.pl
2017-11-14, 12:31
archiwalne
Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin poszukuje kandydatów do pracy w Komisji ds. nagród i Komisji ds. stypendiów na rok 2018 w dziedzinie kultury.

Do 4 grudnia 2017 r., do godz. 15:30, trwa otwarty nabór osób, które chcą zaangażować się w pracę dwóch komisji konkursowych. Kandydaci i kandydatki zostaną przedstawieni Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin podczas posiedzenia, które odbędzie się 12 grudnia 2017 r.

Do składu Komisji ds. stypendiów powoływane są wyłącznie osoby zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury.

Do składu Komisji ds. nagród powoływane są wyłącznie osoby aktywnie uczestniczące w życiu kulturalnym Lublina spośród:
1) twórców i artystów,
2) animatorów i menedżerów kultury,
3) środowisk naukowych, których obszar działalności zawiera się w zakresie kultury i sztuki,
4) organizacji pozarządowych, których zakres działalności obejmuje zadania z zakresu kultury i sztuki,
5) dziennikarzy, publicystów i krytyków zajmujących się kulturą i sztuką.

Wszystkie chętne osoby, spełniające powyższe kryteria, które chcą wziąć udział w pracach komisji konkursowych proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mail lub dostarczenie osobiście do Biura Partycypacji Społecznej przy ul. Bernardyńskiej 3, pokój 109. Zgłoszenia dostarczone po terminie (4.12.2017 r., 15:30) nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu pisma do Biura Partycypacji Społecznej lub maila.

 

UCHWAŁA NR 514/XIX/2016
RADY MIASTA LUBLIN
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości

Rozdział 6
Komisja do spraw Stypendiów
§ 10
1. Ocena wniosków ma charakter konkursowy.
2. Wnioski ocenia Komisja powoływana przez Prezydenta Miasta Lublin w drodze zarządzenia na okres jednego
roku kalendarzowego.
3. Do składu Komisji Prezydent Miasta Lublin powołuje:
1) osoby zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury, w tym:
a) 2 osoby rekomendowane przez Radę Kultury Miasta Lublin,
b) 1 osobę rekomendowaną przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin,
c) 2 osoby z własnej inicjatywy;
2) 3 osoby spośród radnych Rady Miasta Lublin na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Lublin po zasięgnięciu
opinii Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Lublin;
3) 1 pracownika komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Lublin właściwej do spraw kultury.
4. W skład Komisji nie mogą wchodzić osoby ubiegające się o stypendium oraz osoby udzielające rekomendacji.
5. Udział w pracach Komisji ma charakter społeczny.
6. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków oraz rekomenduje Prezydentowi Miasta Lublin
kandydatów do stypendiów.
7. Komisja może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków lub błędów formalnych we wniosku lub/i w załącznikach oraz do złożenia wyjaśnień na każdym etapie oceny wniosku.

§ 11
Tryb pracy Komisji, ramowe wzory umów stypendialnych i wzory sprawozdań stypendialnych określi Prezydent Miasta Lublin w drodze zarządzenia.

Uchwała Nr 745/XXX/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury

Rozdział 8.
Sposób powoływania i skład Komisji
§ 14
1. Skład osobowy Komisji określa corocznie Prezydent Miasta Lublin w drodze zarządzenia.
2. Do składu Komisji Prezydent Miasta Lublin powołuje: 2 osoby na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta
Lublin po zasięgnięciu opinii Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Lublin, 2 osoby na
wniosek Rady Kultury Miasta Lublin, 1 osobę na wniosek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta
Lublin i 2 osoby z własnej inicjatywy.
§ 15
1. Do składu Komisji powoływane są wyłącznie osoby aktywnie uczestniczące w życiu kulturalnym Lublina
spośród:
1) twórców i artystów,
2) animatorów i menedżerów kultury,
3) środowisk naukowych, których obszar działalności zawiera się w zakresie kultury i sztuki,
4) organizacji pozarządowych, których zakres działalności obejmuje zadania z zakresu kultury i sztuki,
5) dziennikarzy, publicystów i krytyków zajmujących się kulturą i sztuką.
2. W skład Komisji nie mogą wchodzić kandydaci do Nagród
§ 16
Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń oraz rekomenduje Prezydentowi Miasta
Lublin kandydatów do Nagród. § 17 Tryb pracy Komisji określa Prezydent Miasta Lublin w drodze zarządzenia.

Więcej informacji TUTAJ


Wiadomość pochodzi z serwisu lublin.ngo.pl

Źródło: UM Lublin
Data wydarzenia: od 2017-11-14 do 2017-12-04
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • kultura