Przejdź do treści głównej

Zgłoszenia kandydatów i kandydatek do komisji konkursowych

autor(ka): MM, lublin.ngo.pl
2017-11-27, 09:32
archiwalne
Prezydent Miasta Lublin zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania osób do prac w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych na 2018 rok.

Zgłoszenia mogą przesłać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 7 grudnia 2017 r. godz. 15:30.
Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta Miasta Lublin w drodze zarządzenia. W jej skład wchodzą pracownicy komórki organizacyjnej zlecającej zadanie oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznego i o wolontariacie.
W celu zgłoszenia osoby do komisji konkursowej należy wypełniony formularz zgłoszenia (załącznik do ogłoszenia) dostarczyć w zamkniętej kopercie do jednego z Biur Obsługi Mieszkańców lub Biura Partycypacji Społecznej przy ul. Bernardyńskiej 3, pokój 107 w terminie do dnia 7 grudnia 2017 r. do godz. 15:30 lub przesłać pocztą na adres: Biuro Partycypacji Społecznej przy ul. Bernardyńskiej 3 20-109 Lublin. Decyduje data dostarczenia zgłoszenia.
W formularzu zgłoszenia należy zaznaczyć tematykę konkursów, w których zgłaszana osoba może oceniać oferty.
Należy pamiętać, że w przypadku konfliktu interesów członek komisji zostanie wykluczony z jej składu. Konfliktem interesu jest na przykład udział w pracach komisji osoby zgłoszonej przez organizację, której oferta bierze udział w danym konkursie. Konflikt interesów definiuje art. 24 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.*
Członkowie komisji konkursowych z tytułu pracy w komisji nie otrzymują wynagrodzenia.
Zadania Komisji konkursowej:
1) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert;
2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego; 3) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert; 4) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Prezydentowi Miasta Lublin.

* Art.24 KPA.
§ 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:
1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,
2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,
3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3,
5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji,
6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne,
7) w której jedna ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.
§ 2. Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa (§ 1 pkt. 2), przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt.3). § 3. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności nie wymienionych w § 1, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika. § 4. Wyłączony pracownik powinien podejmować tylko czynności nie cierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron.

Formularz zgłoszenia do pobrania TUTAJ


Wiadomość pochodzi z serwisu lublin.ngo.pl

Źródło: UM Lublin
Data wydarzenia: od 2017-11-27 do 2017-12-07
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • współpraca z administracją