Przejdź do treści głównej

Konsultacje MR: Projekt Wytycznych dot. usług ekspertów w programach operacyjnych

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-12-29, 09:31
archiwalne
Ministerstwo Rozwoju zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Wytycznych w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020. Konsultacje trwają do 18 stycznia 2018 r.

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitego stosowania przez właściwe instytucje przepisów w zakresie korzystania z usług ekspertów.

Usługi świadczone przez ekspertów obejmują ich udział w:

 1. wyborze projektów do dofinansowania,
 2. wykonywaniu zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu.

Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji krajowych programów operacyjnych i regionalnych programów operacyjnych.
Wytyczne obowiązują w okresie realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Wytyczne nie mają zastosowania do programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Wytyczne nie mają zastosowania do rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o którym mowa w art. 30a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.).

Eksperci mogą być wyznaczeni do:

 1. udziału w wyborze projektów do dofinansowania,
 2. wykonywania zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu.

Udział ekspertów w wyborze projektów do dofinansowania może polegać w szczególności na:

 1. udziale w ocenie spełniania kryteriów wyboru projektów,
 2. udziale w weryfikacji, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie lub przed wydaniem decyzji o dofinansowaniu, spełnienia przez projekt wszystkich kryteriów wyboru projektów, na podstawie których został wybrany do dofinansowania,
 3. udziale w rozpatrywaniu protestów.

Wykonywanie przez ekspertów zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu może dotyczyć w szczególności udziału w:

 1. kontroli realizacji projektu, w tym weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność,
 2. monitorowaniu postępów w realizacji projektu, w tym założonych wskaźników,
 3. procesie opiniowania zmian umów o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu, w kontekście art. 52a ustawy.

Rola eksperta świadczącego usługi może mieć charakter:

 1. opiniodawczo-doradczy – co oznacza, że rozstrzygnięcie nie ma charakteru wiążącego dla właściwej instytucji i nie musi ona go uwzględniać,
 2. rozstrzygający – co oznacza, że rozstrzygnięcie ma charakter wiążący dla właściwej instytucji i musi ona je uwzględnić.

Rolę eksperta świadczącego usługi określają wewnętrzne procedury właściwej instytucji oraz umowa o świadczenie usług eksperckich.


Uwagi można zgłaszać na formularzu zgłaszania uwag do 18 stycznia 2018 r. na adres poczty elektronicznej: .

Projekt Wytycznych w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

Formularz zgłaszania uwag


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
Data wydarzenia: od 2017-12-22 do 2018-01-18
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • fundusze strukturalne
 • rozwój lokalny
 • rozwój regionalny
 • współpraca z administracją