Przejdź do treści głównej

Toruń. Szkolenie "Mediacje rodzinne"

autor(ka): Janusz Kaźmierczak
2018-01-09, 08:46
płatne
Celem tego dwumodułowego, w nowej formule, 70-godzinnego szkolenia jest przygotowanie uczestniczek i uczestników do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych (cywilnych). Dzięki wyważonej proporcji między teorią a praktyką pozwala ono nabyć nie tylko wiedzę, ale też umiejętności niezbędne do prowadzenia postępowania mediacyjnego oraz przygotowywania stosownej dokumentacji. Zajęcia rozpoczną się 3 marca 2018 w Toruniu. Udział płatny.

PODSTAWA PRAWNA Program szkolenia jest oparty o Standardy szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz o kilkunastoletnie doświadczenia trenerskie/mediacyjne prowadzących szkolenie. W toku realizacji modułów zostaną przekazane informacje oraz przećwiczone kompetencje określone w standardach.

CERTYFIKACJA Po szkoleniu uczestniczki i uczestnicy otrzymują imienne i numerowane zaświadczenie o jego ukończeniu wraz z suplementem zawierającym informacje o liczbie godzin i zagadnieniach poruszanych podczas zajęć.

Uzyskane zaświadczenie może umożliwić/ ułatwić uzyskanie wpisu na listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych prowadzoną przez prezesów sądów okręgowych zgodnie z przepisami, które weszły w życie w dniu 01.01.2016r.

ADRESACI Szkolenie adresujemy do osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu mediatora/ki lub chcących zgłębić wiedzę nt. przebiegu mediacji i możliwości jej wykorzystania w sprawach rodzinnych.

W szkoleniu mogą uczestniczyć zarówno studenci ostatnich lat, jak i absolwenci kierunków prawo, socjologia, pedagogika, nauki o rodzinie i innych (aktualnie obowiązujące przepisy nie określają zamkniętego katalogu wykształcenia dla mediatorów w sprawach cywilnych, co najwyżej precyzują pożądany kierunek, patrz art. 436 kpc).

Na szkolenie zapraszamy również radców prawnych, adwokatów oraz aplikantów tych zawodów, którzy myślą o rozwoju w zakresie mediacji.

Uwaga: istnieje możliwość udziału jedynie w II module szkoleniowym (50 h) dla osób, które ukończyły inne szkolenie z mediacji np.: tzw. podstawowe [konieczne jest załączenie skanu zaświadczenia ukończonego szkolenia].

LICZEBNOŚĆ GRUPY Max. 14 osób, min. 6 osób

PROGRAM

Moduł podstawowy – 20 h dydaktycznych
1. Podstawy prawne mediacji w kodeksie postępowania cywilnego.
2. Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność, akceptowalność).
3. Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora
4. Przebieg postępowania mediacyjnego w sprawach rodzinnych. Etapy mediacji.
5. Rola mediatora, jej specyfika, prawa i obowiązki mediatora.
6. Zagadnienia etyki zawodowej mediatorów rodzinnych. 7. Rola pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym. 8. Zastosowanie mediacji w sprawach rodzinnych, wskazania i przeciwwskazania.

Moduł specjalizacyjny – 50 h dydaktycznych
1. Mediacja w sprawach o ustalenie miejsca pobytu i kontakty
a. Ustalenie/zmiana miejsca zamieszkania dziecka
b. Ustalenie kontaktów (w tym opieka naprzemienna)
c. Symulacja mediacji
2. Mediacja w sprawach o rozwód
a. Sytuacja braku zgody na rozwód (podstawa mediacji art. 436 kpc)
b. Sytuacja zgody na rozwód (art. 4452 kpc)
c. Radzenie sobie z brakiem zgody na rozwód jednej ze stron
d. Kwestia winy w mediacji o rozwód
e. Symulacja mediacji
3. Mediacja w sprawach o podział majątku
a. Możliwości i ograniczenia dokonania podziału majątku ugodą mediacyjną
b. Sposób prowadzenia mediacji w przypadku rozbieżności stron co do wartości majątku
c. Symulacja mediacji
4. Mediacja w sprawach o ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej
a. Pełna władza rodzicielska
b. Ograniczona władza rodzicielska - zakres decyzji i możliwe ustalenia w ugodzie mediacyjnej
c. Symulacja mediacji
5. Mediacja o alimenty (w tym alimenty do 500+)
a. Sposoby obliczania kosztów utrzymania dzieci
b. Składowe alimentów
c. Wysokość alimentów zależności od zakresu sprawowania opieki
d. Symulacja mediacji
6. Mediacja rodzinna z udziałem dzieci
a. Sytuacje rodzinne, gdzie stronami mediacji są rodzice i nastoletnie dziecko b. Symulacja mediacji 7. Sytuacje szczególne w mediacji i sposoby radzenia sobie z nimi (wybrane, np.: opór stron, wysoki poziom emocji, brak motywacji i zaangażowania, nierównowaga sił)

LICZBA GODZIN 70 godzin dydaktycznych

TERMINY ZAJĘĆ
Moduł podstawowy: 3.03.2018 10.03.2018

Moduł specjalizacyjny:
11.03.2018 17.03.2018 24.03.2018

HARMONOGRAM WYDARZENIA Rozkład dnia szkoleniowego (10 godzin dydaktycznych)

9:00 - 11:15 - I blok zajęć
11:15 - 11:30 - przerwa kawowa
11:30 - 13:00 - II blok zajęć
13:00 - 14:00 - przerwa na lunch (we własnym zakresie)
14:00 - 15:30 - III blok zajęć 15:30 - 15:45 - przerwa kawowa 15:45 - 18:00 - IV blok zajęć

METODY SZKOLENIOWE Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem aktywnych metod angażujących uczestników, ćwiczeń wspomaganych mini wykładami, dyskusji, symulacji mediacji (w podgrupach), odgrywania ról, metod wyobrażeniowych jak również z użyciem narzędzi do autodiagnozy umiejętności uczestników. Proces dydaktyczny budowany jest w oparciu o cykl Kolba.

FOLLOW UP Po szkoleniu uczestnicy mają możliwość złożenia wniosku o odbycie stażu mediacyjnego w ośrodku mediacyjnym Fundacji Pracownia Dialogu.

Istnieje również możliwość konsultacji z trenerami prowadzącymi szkolenie po jego zakończeniu.

KOSZT UDZIAŁU
Koszt udziału brutto wynosi: 1. Za moduł I i II: 1000 złotych 2. Za moduł II: 700 złotych

Cena zawiera:
• egzemplarz książki „Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik” (wyd. DIFIN, 2015) autorstwa Moniki i Janusza Kaźmierczak
• materiały do ćwiczeń (tzw. hand-out’y),
• poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, woda, soki, ciastka, owoce), • dostęp do biblioteczki Fundacji, • imienne i numerowane zaświadczenia wraz z informacją o zakresie tematycznym szkolenia i liczbie godzin dydaktycznych,

UWAGA: organizator nie zapewnia w cenie noclegu oraz przerwy lunchowej.

WARUNKI PŁATNOŚCI I ZWROTU ŚRODKÓW Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają mailowe potwierdzenie od Fundacji. Wówczas zostaną poproszone o dokonanie płatności w terminie 7 dni od dnia wysłania wiadomości e-mail.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem i do zwrotu wpłaty w pełnej wysokości osobom, które ją uiściły.

W przypadku wycofania się uczestnika/uczestniczki, który został zakwalifikowany i dokonał wpłaty istnieje możliwość rekomendowania innej osoby na swoje miejsce lub zarezerwowanie miejsca na szkoleniu w innym terminie.

W przypadku zgłoszenia się 2 osób jednocześnie każda z nich otrzymuje rabat w wysokości 5%. W przypadku zgłoszenia się 3 i więcej osób jednocześnie każda z nich otrzymuje rabat w wysokości 10 %.

WARUNKI UCZESTNICTWA Zgłoszenie nie daje gwarancji uczestnictwa, organizator w każdym przypadku potwierdza zakwalifikowanie osoby. W przypadku braku zakwalifikowania do udziału w wydarzeniu nie przewidziano procedury odwoławczej. Do otrzymania zaświadczenia wymagane jest minimum 80% frekwencji.

MIEJSCE ZAJĘĆ Sala szkoleniowa w Toruniu. Dokładna lokalizacja będzie podana zakwalifikowanym uczestnikom/uczestniczkom i będzie zależna od liczebności grupy.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Fundacja Pracownia Dialogu, Ślusarska, 87-100 Toruń, woj. Polska
Data wydarzenia: od 2018-03-03 do 2018-03-24
Organizator:

Fundacja Pracownia Dialogu

Adres:

Ślusarska 2 lok. 1, 87-100 Toruń, woj. KP

Tel.:

56 471 02 21

Faks:

56 471 02 21

E-mail:

biuro@pracowniadialogu.org

Www:

http://www.pracowniadialogu.org 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • polityka społeczna
  • rodziny
  • wychowanie