Przejdź do treści głównej

Konsultacje UE w sprawie ustanowienia funduszu na rzecz innowacji

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2018-02-26, 22:56
archiwalne
Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu w Komisji Europejskiej prowadzi do 10 kwietnia 2018 r. konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia funduszu na rzecz innowacji. Celem konsultacji jest umożliwienie opinii publicznej i zainteresowanym stronom wyrażenia opinii na temat elementów istotnych przy tworzeniu funduszu na rzecz innowacji.

Grupy docelowe

Do udziału w konsultacjach zapraszamy osoby prywatne i organizacje. Szczególnie zależy nam na tym, by odpowiedzi udzieliły następujące podmioty:

 • Zainteresowane strony, których bezpośrednio dotyczy rozporządzenie Komisji (które mogą skorzystać z finansowania): przedstawiciele przemysłu, w szczególności przemysłu stalowego, żelaznego, aluminiowego, miedziowego, rafineryjnego ropy naftowej, chemicznego, bioprzemysłu, przemysłu celulozowo-papierniczego, cementowego, wapienniczego, szklarskiego i ceramicznego, wytwarzania i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych, a także sektorów i elektrowni wykorzystujących CCS/CCU.
 • Zainteresowane strony, których pośrednio dotyczy rozporządzenie Komisji (które nie mogą skorzystać z finansowania, ale wyraziły zainteresowanie inicjatywą): przedstawiciele unijnych i krajowych stowarzyszeń branżowych, organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, organów krajowych i regionalnych oraz instytucji UE, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, unijnych i krajowych instytucji finansowych oraz państw członkowskich.
 • Osoby prywatne.

Cel konsultacji

 • Umożliwienie opinii publicznej i zainteresowanym stronom wyrażenia opinii na temat elementów istotnych przy tworzeniu funduszu na rzecz innowacji.
 • Zgromadzenie opinii (dane i informacje faktyczne, opinie ekspertów) przedstawicieli sektora przemysłu, środowiska akademickiego i innych zainteresowanych stron na temat poszczególnych elementów, takich jak najważniejsze wyzwania związane z innowacjami, oczekiwania i potrzeby potencjalnych beneficjentów finansowania, które należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu funduszu na rzecz innowacji.
 • Zagwarantowanie, by wszystkie zainteresowane strony były reprezentowane.

Jak przesłać odpowiedź?

W trosce o zapewnienie przejrzystości Komisja zwraca się do organizacji, które pragną wziąć udział w konsultacjach publicznych, o zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości oraz zobowiązanie się do przestrzegania związanego z nim kodeksu postępowania. Dzięki temu Komisja i ogół społeczeństwa będą miały dostęp do informacji na temat tego, kogo i jakie interesy organizacje te reprezentują. Uwagi przesłane przez organizacje, które nie zdecydowały się na przedstawienie tych informacji, zostaną zaklasyfikowane, zgodnie z oficjalnie przyjętą przez Komisję polityką, jako uwagi osób prywatnych. (Standardy w zakresie konsultacji, zob. COM (2002) 704 oraz komunikat „Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości” – działania następcze, zob. COM (2007) 127 z 21.3.2007). Osoby występujące w imieniu organizacji, która nie figuruje jeszcze w tym rejestrze, mogą zarejestrować ją teraz .

Otrzymane odpowiedzi zostaną opublikowane w internecie. Prosimy zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności opublikowanym razem z ogłoszeniem o rozpoczęciu konsultacji, zawierającym informacje na temat przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi.

Tylko odpowiedzi otrzymane za pośrednictwem kwestionariusza online zostaną uwzględnione i zawarte w sprawozdaniu podsumowującym. Kwestionariusz umożliwia respondentom załączenie dowolnego dokumentu, np. dokumentu przedstawiającego ich stanowisko. Dokument ten zostanie opublikowany wraz z odpowiedziami.

Kwestionariusz

Kwestionariusz jest dostępny na stronie EU Survey w językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

Konsultacje trwają do 10 kwietnia 2018 r.

Dokumenty źródłowe i inne powiązane konsultacje

Dane kontaktowe

Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu
Dyrekcja C (Strategia klimatyczna, zarządzanie w zakresie klimatu i emisje z sektorów nieuczestniczących w systemie handlu emisjami)
Dział C3: Użytkowanie Gruntów i Finansowanie Innowacji
Komisja Europejska
B-1049 Bruksela
Belgia
E-mail:

Odpowiedzi

Komisja opublikuje otrzymane odpowiedzi wkrótce po zakończeniu konsultacji.

Wyniki konsultacji i kolejne działania

Sprawozdanie z konsultacji zostanie opublikowane w ciągu dwóch miesięcy od daty zakończenia konsultacji. Sprawozdanie to zostanie również uwzględnione w ocenie skutków oraz we wniosku w sprawie aktu delegowanego, który ma zostać przedstawiony do końca 2018 r.


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu
Data wydarzenia: od 2018-01-15 do 2018-04-10
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • ekologia, środowisko
 • energia, energetyka
 • gospodarka
 • integracja europejska
 • polityka międzynarodowa
 • powietrze
 • współpraca z administracją
 • zasoby wodne
 • zrównoważony rozwój