Przejdź do treści głównej

Konsultacje UE w sprawie funduszy UE w dziedzinie migracji

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2018-02-26, 23:09
archiwalne
Do 8 marca 2018 r. trwają konsultacje społeczne Komisji Europejskiej dotyczące funduszy Unii Europejskiej w dziedzinie migracji. Celem konsultacji jest zebranie opinii wszystkich zainteresowanych na temat optymalnego wykorzystania środków z budżetu UE.

Grupa docelowa

Do udziału w konsultacjach zapraszamy osoby prywatne i organizacje zainteresowane kwestiami dotyczącymi migracji i azylu lub zaangażowane w działania związane z tymi kwestiami.

Cel konsultacji

W 2018 r. Komisja przedstawi kompleksowe propozycje dotyczące nowej generacji programów finansowych objętych wieloletnimi ramami finansowymi po 2020 r., czyli długoterminowym budżetem UE. Propozycje Komisji zostaną opracowane tak, by umożliwić UE realizację jej celów w sprawach, które mają największe znaczenie, i w dziedzinach, w których może ona osiągnąć więcej niż państwa członkowskie działające pojedynczo. Wymaga to starannej oceny zarówno tych działań, które dobrze się sprawdzały w przeszłości, jak i tych, które można usprawnić w przyszłości. Konsultacje stanowią integralną część tego procesu – ich celem jest zebranie opinii wszystkich zainteresowanych na temat optymalnego wykorzystania środków z budżetu UE.

W związku z oceną istniejących programów finansowych UE przeprowadzono już podobne konsultacje w wielu dziedzinach polityki, w tym na temat obecnych rezultatów i przyszłych wyzwań. Opinie wyrażone przez zainteresowane strony w trakcie tych konsultacji zostaną uwzględnione w trwającym obecnie procesie przygotowywania przyszłych wieloletnich ram finansowych.

Równolegle do tych konsultacji prowadzone są inne, obejmujące pełne spektrum funduszy unijnych, zwłaszcza w obszarach bezpieczeństwa, spójności, inwestycji, badań i innowacji, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i jednolitego rynku, infrastruktury strategicznej oraz wartości i mobilności.

Jak udzielić odpowiedzi

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online. Zachęcamy do rozwijania swoich odpowiedzi w przewidzianych do tego celu polach tekstowych – pozwoli to Komisji lepiej zrozumieć zebrane opinie.

Kwestionariusz jest dostępny w 23 językach urzędowych UE. Odpowiedzi można udzielać w dowolnym z tych języków.

Na wypełnienie kwestionariusza potrzeba mniej więcej 30 minut.

Wypełnianie można w każdej chwili przerwać i dokończyć później. Kwestionariusz można pobrać w formacie PDF. Po wysłaniu swoich odpowiedzi można pobrać ich kopię. Na końcu kwestionariusza można załączyć dodatkowe dokumenty (maks. 1 MB) w celu uzupełnienia swoich odpowiedzi.

Aby zapewnić przejrzystość, Komisja zwraca się do organizacji zainteresowanych udziałem w tych konsultacjach o zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości oraz o zobowiązanie się do przestrzegania związanego z nim kodeksu postępowania. Osoby występujące w imieniu organizacji zarejestrowanej prosimy o podanie podczas wypełniania kwestionariusza online jej numeru identyfikacyjnego w rejestrze służącym przejrzystości. Osoby występujące w imieniu organizacji, która nie figuruje jeszcze w tym rejestrze, mogą zarejestrować ją tutaj. Następnie należy wrócić na tę stronę, aby przesłać odpowiedzi w imieniu organizacji zarejestrowanej.

Prosimy zapoznać się ze specjalnym oświadczeniem o ochronie prywatności, w którym można znaleźć informacje o tym, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe respondentów i udzielone przez nich odpowiedzi.
Privacy statement - EU funds in the area of migration (j. angielski, 85.9 KB PDF)

Zobacz kwestionariusz w języku polskim

Informacje dodatkowe

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

Odpowiedzi udzielone w ramach konsultacji

Komisja opublikuje otrzymane odpowiedzi wkrótce po zakończeniu konsultacji.

Wyniki konsultacji

Komisja podsumuje odpowiedzi po zakończeniu konsultacji. Zebrane odpowiedzi zostaną uwzględnione podczas opracowywania kompleksowych propozycji dotyczących wieloletnich ram finansowych po 2020 r. oraz nowej generacji programów finansowych.

Zastrzeżenie prawne

Uwaga: dokument ten został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i konsultacyjnych. Nie został przyjęty ani w żaden sposób zatwierdzony przez Komisję Europejską i nie powinien być uznawany za przedstawiający stanowisko personelu Komisji. Nie ma on charakteru rozstrzygającego ani nie stanowi oświadczenia o stanowisku Komisji w odniesieniu do kwestii objętych konsultacjami. Komisja Europejska nie gwarantuje dokładności zamieszczonych w nim informacji ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ich wykorzystanie.

Kontakt

Dyrekcje:
Migracja i Sprawy Wewnętrzne, Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne, Edukacja, młodzież, sport i kultura, Europejska polityka sąsiedztwa i negocjacje w sprawie rozszerzenia, Wspólne Centrum Badawcze, Prowadzonych przez UE Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej, Służba ds. Wspierania Reform Strukturalnych, Polityka regionalna i miejska

European Commission
Directorate-General Migration and Home Affairs
Unit E3 - National programmes for North and West Europe; Evaluations; MFF
1049 Brussels
Belgia
E-mail:


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Strona konsultacji publicznych UE
Data wydarzenia: od 2018-01-10 do 2018-03-08
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • fundusze strukturalne
  • integracja europejska
  • obcokrajowcy, migranci
  • polityka międzynarodowa
  • polityka społeczna
  • rozwój regionalny
  • współpraca z administracją