Przejdź do treści głównej

VIII edycja Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-04-05, 12:18
archiwalne
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił Konkurs „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”. Zgłoszenia można składać do 30 kwietnia 2018 r.

I. Podstawa prawna:

Konkurs ogłasza się na podstawie Uchwały Nr 5107/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”.

II. Cel konkursu:

Celem Konkursu jest nagrodzenie/ wyróżnienie inicjatyw/ działań zrealizowanych w roku 2017 i/lub 2018 w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz włączenia osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia w życie społeczne i zawodowe przez organizacje, instytucje i inne podmioty społeczne (również w partnerstwie). Konkurs jest konkursem otwartym.

III. Termin realizacji:

Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia, tj. 1 kwietnia 2018 roku i trwać będzie 30 dni kalendarzowych.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 30 maja 2018 roku.

Zakończenie Konkursu nastąpi nie później niż 30 czerwca 2018 roku.

IV. Podmioty uprawnione do składania ofert:

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje, instytucje i inne podmioty społeczne, również działające w partnerstwie, działające na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

V. Postępowanie konkursowe prowadzone jest zgodnie z:

Uchwałą Nr 5107/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” oraz Regulaminem Konkursu stanowiącym załącznik nr 1 do tej Uchwały.

VI. Miejsce i termin składania ofert:

1. Termin składania ofert upływa z dniem 30 kwietnia 2018 roku o godzinie 15:00.

2. Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy (załącznik do Regulaminu Konkursu) wraz z załącznikami (dokumentacja fotograficzna) w wersji papierowej oraz na nośniku danych CD lub pamięci USB (pendrive) należy złożyć osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) do 30 kwietnia 2018 roku na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,

ul. Feliksa Nowowiejskiego 11

61-731 Poznań

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Data wydarzenia: od 2018-04-05 do 2018-04-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna