Przejdź do treści głównej

Akcja: Szukamy zimorodka

autor(ka): Zbigniew Majchrzak
2018-07-03, 12:52
Organizatorzy zapraszają do udziału w akcji szukania zimorodka na Warmii i Mazurach.

Bardzo prosimy o udział w akcji poszukiwania zimorodków na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego. W praktyce, każdy może wypowiedzieć się na temat miejsc występowania zimorodka. Informacja, że np. w okolicach Olsztyna ja nie spotkałem/łam zimorodka, to również jest informacja. Może to być również informacja od osób zachęconych przez nas do tego działania lub na podstawie wiedzy z kwerendy istniejących informacji z określonego terenu. Ważne, aby została ona zamieszczona w załączonym dzienniku obserwacji i przesłana na adres e-mail zow- lub zwykły pocztowy.

Opis Zadania

„Szukamy zimorodka (Alcedo atthis) na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego”

Zimorodek zwyczajny – logo Unijnej Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej. Jeden z trzech gatunków z Rzędu Kraskowatych ( Coraciiformes) obok żołny i kraski występujących na terenie Polski (wg Profesora A. Sokołowskiego odrębny rząd Zimorodki (Halcyones). Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obok bardzo nielicznej kraski, zimorodek jest najliczniej występującym przedstawicielem wymienionego rzędu ptaków. Słowo najliczniej, niestety nie jest poparte wiedzą, gdzie i jak liczna, tak naprawdę jest populacja tego pięknego ptaka wymagającego specyficznych miejsc lęgowych i żerowania. Miejsc o niezakłócanym spokoju i niezabudowanych obrzeży rzek, rzeczek, potoków, stawów czy jezior. Celem zadania jest więc, uzyskanie wiedzy na temat liczebności populacji zimorodka. W efekcie, wyznaczenie miejsc w skali województwa o największej koncentracji tego gatunku. W przyszłości może nawet ustalenie zmian liczebności jego populacji w czasie i przestrzeni. Zainteresowanie tym gatunkiem, możliwie największej liczby osób, którzy (szczególnie najmłodszych), jako przyszłych ekspertów w ochronie zimorodka w okolicach swoich miejsc zamieszkania. Obserwacje powinny być prowadzone wg przekazanej metodyki, a ich wyniki przesyłane w n/w sposób i terminach. Informacja o deklaracji przystąpienia do przedmiotowego działania zostanie rozesłana do poszczególnych adresatów wraz z metodyką oraz informacją na temat biologii zimorodka, terminami składania informacji (sprawozdań). W zależności od wyników i ilości chętnych do udziału w liczeniu i lokalizacji występowania zimorodków na terenie województwa, działanie to może być kontynuowane w latach następnych. Dodatkowo obserwatorzy mogą zbierać informacje na temat ewidencji i przekazywania stwierdzeń na monitorowanych obszarach innych gatunków ptaków żyjących w środowisku zasiedlanym przez zimorodki np. łabędź krzykliwy czy czapla biała. Zadanie będzie wykonywane w ramach wolontariatu, przez tych, którzy wyrażą taką wolę i przystąpią do tego działania. Podstawową sprawą będzie fakt, że obserwatorzy swoje obserwacje będą prowadzili w okolicach miejsca zamieszkania, co nie tylko ograniczy koszty obserwacji, ale również pozwoli na poznawanie lokalnej przyrody.

W praktyce, zadnie polegało będzie na stwierdzeniu obecności zimorodka lub zimorodków w określonym miejscu, które należało będzie opisać z podaniem lokalizacji miejsca stwierdzenia ptaka lub ptaków i na miarę posiadanych możliwości sprzętowych z dokumentacją zdjęciową, w formie:

opisowej z podaniem nazwy rzeki, rzeczki, potoku lub stawu czy jeziora (miejsc bytowania tych ptaków) na adres elektroniczny lub analogowy LOP ZO W-M w Olsztynie.

opisowej i na adres jak w punkcie „a” dodatkowo z podaniem współrzędnych geograficznych wg GPS miejsca zaobserwowanych ptaków.

przesłanie zebranych w/w informacji na adres LOP ZO W-M w formie elektronicznej lub analogowej w terminach:

- do 31.07.2018 r. i końcowej

- do 31.09.2018 r.

Otrzymywane wyniki obserwacji będą przez ekspertów na bieżąco analizowane i wyrywkowo sprawdzane, tak w terenie jak i w wyniku przeprowadzanych rozmów z obserwatorami. W terminie do 30.11.2018 r. zostanie opracowane zestawienie zbiorcze wyników obserwacji i przekazane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Adresatami tego zadania są miedzy innymi: Oddziały LOP Okręgu Warmińsko-Mazurskiego, Nadleśnictwa z województwa Warmińsko-Mazurskiego – leśników zainteresowanych tym działaniem, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie, Towarzystwo Przyjaciół Lasu Oddział w Olsztynie, Polskie Towarzystwo Leśne Oddział w Olsztynie, członkowie szkolnych Kół LOP Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Przewidywane są nagrody dla osób biorących udział w Konkursie w postaci lornetek, które stwierdzą i przekażą organizatorowi największą i najlepiej udokumentowaną potwierdzoną liczbę stanowisk zimorodka. Nagrodą główną będzie publikacja nazwiska autora odkrywcy miejsca występowania zimorodka. Największym sukcesem będzie maksymalnie duża ilość zaangażowanych obserwatorów, gotowych do wyjścia w trudny teren bytowania zimorodków. Z całością zagadnienia „wszystko o zimorodku” zapoznamy naszych członków od najmłodszych do najstarszych. Po zlokalizowaniu miejsc bytowania zimorodków, najbardziej zainteresowanym zorganizujemy obserwacje w terenie tego pięknego ptaka.

Dodatkowe efekty w realizacji przedmiotowego zdania to np.:

Uzyskanie maksymalnie dokładanej znajomości miejsc występowania zimorodka (zimorodków), bardzo przywiązanego do jednego miejsca, pozwoli na podjęcie działań ochronnych w sytuacji zagrożenia. Niestety, barak wiedzy o konkretnych miejscach występowania zimorodka nie pozwala w sytuacji zagrożeń na podejmowanie wyprzedzających działań ochronnych. Działanie to pozwoli również, na poznanie przez wielu miłośników przyrody, bardziej dokładnie biologii tych pięknych ptaków, opisywanych już w mitologii greckiej. Wyprawy do obserwacji zimorodków pozwolą również na obserwację innych gatunków ptaków siedlisk wodno-błotnych, co w konsekwencji przyczyni się do edukacji ekologicznej wielu młodych ludzi, ale i tych starszych również w poznawaniu naszej ojczystej przyrody. Uzyskanie wiedzy o liczebności populacji zimorodka na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego, oraz ewentualnych uwag, co do zagrożeń miejsc bytowania zimorodków i możliwości podjęcia ochrony czynnej tego gatunku. Spopularyzowanie wiedzy w śród możliwie największej liczby obserwatorów o sposobach odżywiania się i miejsc bytowania, tego już coraz bardziej zagrożonego wyginięciem pięknego ptaka, przez dające się uniknąć działania człowieka niszczące jego naturalne środowisko. Podniesienie wiedzy przyrodniczej u starszych osób, które przystąpią do tych działań a u najmłodszych obserwatorów wykształcenie nawyków w obserwowaniu przyrody.

W załączeniu:

Propozycja Dziennika Obserwatora

Tadeusz Pampuch

Prezes Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego

LOP w Olsztynie


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela
Miejsce: Warmia i mazury
Data wydarzenia: od 2018-07-03 do 2018-12-28
Organizator:

Liga Ochrony Przyrody - Okręg Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Adres:

Dąbrowszczaków 33, 10-548 Olsztyn, woj. WN

Tel.:

89 527 39 94

E-mail:

zow-mlop@outlook.com

Organizator:

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela

Adres:

Gietkowska, 10-170 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Tel.:

669950150

E-mail:

zbyszek.majchrzak@wp.pl

Www:

http://unolsztyn.pl.tl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekologia, środowisko
  • ochrona przyrody
  • zwierzęta