Przejdź do treści głównej

Śląskie. Cykl konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego dla województwa

autor(ka): Natalia Mandrysz
2018-07-05, 08:22
archiwalne
Jesteś ze Ślą­ska? Lubisz decy­do­wać o tym, co się dzieje w Twoim oto­cze­niu? Pomóż nam wypra­co­wać sys­tem, dzięki któ­remu będziemy wspól­nie decy­do­wać, na co i w jaki spo­sób można wydać pie­nią­dze w ramach budżetu oby­wa­tel­skiego woje­wódz­twa! Zapra­szamy do let­nich kon­sul­ta­cji społecz­nych, które będą odby­wały się w 30 miej­sco­wo­ściach regionu.

Dlaczego orga­ni­zu­jemy spo­tka­nia?

„Decy­dujmy razem! Budżet Oby­wa­tel­ski Woje­wódz­twa Ślą­skiego” to pro­jekt mający na celu stwo­rze­nie i opi­sa­nie mecha­nizmu budżetu oby­wa­tel­skiego dla całego woje­wódz­twa, narzę­dzia, które będzie przy­ja­zne i uży­teczne dla miesz­kań­ców. W ramach tego zada­nia, Sto­wa­rzy­sze­nie Cen­trum Rozwoju Ini­cja­tyw Spo­łecz­nych (CRIS) oraz Sto­wa­rzy­sze­nie Fabryka Ini­cja­tyw Lokal­nych zorga­ni­zują 8 warsz­ta­tów, 30 spo­tkań kon­sul­ta­cyj­nych, panel eks­percki oraz stwo­rzą raport, dzięki któ­remu Urząd Mar­szał­kow­ski będzie mógł wdro­żyć w przy­szło­ści sys­tem. Jed­no­cze­śnie całe woje­wódz­two zosta­nie objęte inter­ne­to­wym bada­niem ankie­to­wym.

Dla­czego warto, żebyś się poja­wił?

– dowiesz się wię­cej na temat budżetu oby­wa­tel­skiego;

– poznasz ludzi, któ­rzy inte­re­sują się tema­tyką spo­łeczną, podob­nie jak Ty;

– dowiesz się wię­cej na temat funk­cjo­no­wa­nia samo­rządu woje­wódz­kiego;

– poznasz eks­per­tów z dzie­dziny par­ty­cy­pa­cji społecznej;

– spra­wisz, że mecha­nizm będzie jesz­cze bar­dziej uży­teczny – bo liczy się każdy głos w tej spra­wie;

– będzie twór­czo – skon­fron­tu­jesz swoje opi­nie z komen­ta­rzami innych uczestników;

– współ­de­cy­do­wa­nie, także to w ramach kon­sul­ta­cji, to Twój przy­wi­lej, z któ­rego warto korzy­stać – tak po pro­stu.

Spo­tka­nia pla­no­wane są m.in. w Kuźni Raci­borskiej, Ryb­niku, Gorzycach, Żarkach, Czer­wionce-Lesz­czynach, Czę­sto­cho­wie, Zamar­skach, Żywcu, Cze­cho­wi­cach-Dzie­dzi­cach, Biel­sku-Bia­łej, Cie­szy­nie, Suszcu, Dąbro­wie Gór­ni­czej, Kato­wi­cach.

Czas trwania jednego spotkania wynosi dwie godziny.

Infor­ma­cji na temat ter­mi­nów poszcze­gól­nych kon­sul­ta­cji szu­kaj na stro­nie www.cris.org.pl oraz na Face­bo­ok’u, pod adre­sem https://www.face­book.com/CRISRyb­nik/

 


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS)
Data wydarzenia: od 2018-07-10 do 2018-08-16
Organizator:

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych

Adres:

Kościuszki 22 lok. 5, 44-200 Rybnik, woj. SL

Tel.:

32 739 55 12

E-mail:

cris@cris.org.pl

Www:

http://www.cris.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • aktywność obywatelska
  • budżet obywatelski
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • partycypacja
  • współpraca z administracją