Przejdź do treści głównej

Szczecin. Nabór kandydatów do Rady Fundacji

autor(ka): Anna Słowińska
2018-09-10, 15:26
Stosownie do art 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Fundacja Lepsze Prawa Człowieka ogłasza nabór osób chętnych na członków Rady Fundacji. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń w szczególności osoby mające doświadczenie w działaniach na rzecz Praw Człowieka czy ochrony zdrowia, ale nie jest to warunek konieczny.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1365) kandydaci na Członków Rady Fundacji:

a)nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Zgłoszenia zawierające krótką informację na temat doświadczenia kandydata w zakresie Praw Człowieka lub ochrony zdrowia lub cv należy nadsyłać do 30 września 2018 roku na dares e-mail: z dopiskiem nabór Rada Fundacji.

Wybór osób do Rady Fundacji zostanie dokonany spośród osób, które nadeślą odpowiedź na powyższe ogłoszenie. W późniejszym okresie jest możliwość pobierania pensji z tytułu pełnienia funkcji członka Rady, jeśli pozwolą na to przychody uzyskane z 1% jako opp.

Celem Fundacji Lepsze Prawa Czlowieka jest podejmowanie wszelkich możliwych działań m.in.:

1.służących propagowaniu ochrony Praw Człowieka,

2.podejmowaniu działań prawnych i społecznych w celu poprawy systemu prawnego w zakresie ochrony Praw Człowieka, w tym uczestnictwo w pracach legislacyjnych,

3. prowadzenie działań monitorujących przestrzeganie Praw Człowieka przez organy i instytucje publiczne,

4.monitorowaniu podmiotów gospodarczych pod kątem naruszeń Praw Człowieka,

5.podejmowanie wszelkich działań w sferze Praw Człowieka do ochrony zdrowia

Ogłoszenie zawiera treść w nim wyrażoną i nie nie może być interpretowane w żaden inny sposób.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Fundacja Lepsze Prawa Człowieka
Miejsce: Pocztowa 5 , 70-358 Szczecin , woj. zachodniopomorskie
Data wydarzenia: od 2018-09-10 do 2018-09-30
Organizator:

Fundacja Lepsze Prawa Człowieka

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • ochrona zdrowia
  • prawa człowieka
  • prawa obywatela