Przejdź do treści głównej

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie inicjatywy lokalnej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-09-13, 15:12
12 września br. Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej oraz skierowania jej do konsultacji. Konsultacje potrwają do 26 września 2018 r.

Przypominamy, że zgodnie z art. 19b. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, w zakresie:
1) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury;
2) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27;
3) edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14;
4) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 i 19;
5) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18;
6) porządku i bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20;
7) rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 32a.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od dnia 12.09.2018 r. do dnia 26.09. 2018 r. w formie przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na adres Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej Curie 73 oraz pocztą elektroniczną na adres .

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konsultacje


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Data wydarzenia: od 2018-09-13 do 2018-09-26
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • aktywność obywatelska
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • inicjatywy oddolne
  • wspólnoty i społeczności lokalne
  • współpraca z administracją