Przejdź do treści głównej

Toruń. Wspólnie o programie - II etap konsultacji

autor(ka): Małgorzata Skibicka
2018-09-14, 12:04
Rozpoczął się ostatni etap konsultacji społecznych realizowanych w ramach partycypacyjnej procedury tworzenia Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. W ramach tego etapu można jeszcze wnosić uwagi do projektu dokumentu, który został przygotowany w procedurze partycypacyjnej.

W ramach tego etapu można jeszcze wnosić uwagi do projektu dokumentu, który został przygotowany w procedurze partycypacyjnej, zrealizowanej przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, przy udziale toruńskich organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia oraz Gminy Miasta Toruń współdziałających ze środowiskiem III sektora.

W ramach procedury tworzenia programu odbyły się w br. następujące działania:

 1. 11 czerwca 2018 r. – ogłoszenie konsultacji społecznych na miejskich stronach internetowych,
 2. 2 lipca 2018 r., godz. 16.00, MCSM w Toruniu – otwarte spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli sektora pozarządowego, podczas którego zebrano 38 propozycji do programu w ramach 5 grup tematycznych:
 • oferta Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro,
 • promocja i rozwój wolontariatu,
 • działania na rzecz osób w wieku 65+,
 • generator ofert eNGO i proces aplikacyjny (doświadczenia użytkowników),
 • Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia (tryb powoływania, organizacji i tryb działania Rady, zadania RDPP),

w spotkaniu udział wzięło 90 osób;

 1. lipiec/sierpień 2018 r. – praca nad programem w ramach grupy roboczej ds. projektu programu RDPP, analiza zagadnień zgłoszonych podczas spotkania konsultacyjnego we współpracy z wydziałami merytorycznymi UMT, CWB i MOPR oraz przygotowanie propozycji programu współpracy na rok 2019,
 2. 12 września 2018 r. – przedstawienie wyników pracy Prezydentowi Miasta Torunia.

W porównaniu do tegorocznego programu współpracy w projekcie na rok 2019:

 1. Dodano wstęp do programu.
 2. Dodano wspieranie i promocję działalności podmiotów ekonomii społecznej jako jeden z celów szczegółowych współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi (§ 2 ust. 2 pkt 7).
 3. Uzupełniono grupę odbiorców działań Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro (grupy inicjatywne planujące powołanie organizacji pozarządowych - § 6 ust. 8).
 4. Uzupełniono pozafinansowe formy współpracy o możliwość przekazywania organizacjom pozarządowym zamortyzowanych środków trwałych, sprzętu i wyposażenia biurowego na prowadzenie ich działalności statutowej realizującej zadania własne gminy oraz funkcjonowanie pełnomocnika koordynującego sprawy dotyczące organizacji pozarządowych. Formy te dotychczas uwzględniał wieloletni program współpracy GMT z NGO obowiązujący w latach 2013 – 2017 (§ 7 pkt 13 i 14).
 5. Uzupełniono priorytetowe zadania w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości o wspieranie działań mających na celu samozatrudnienie (dodano w § 8 pkt 10 lit. b), wspieranie procesów edukacyjnych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości (dodano w § 8 pkt 10 lit. d) oraz wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie rozwoju gospodarczego (dodano w § 8 pkt 10 lit. e).
 6. Uproszczono zapis dot. rewitalizacji (§ 8 pkt 20).
 7. Zaktualizowano zadania z zakresu pomocy społecznej koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu (§ 8 pkt 21).
 8. Dodano nowe zadanie priorytetowe dot. wspierania opieki nad miejscami pamięci oraz miejscami trwałego upamiętnienia (§ 8 pkt 22), poprzez m.in.:
 1. realizację projektów sprzyjających aktywizacji młodzieży w opiece nad miejscami pamięci,
 2. realizację inicjatyw mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat miejsc pamięci.

Napisz do nas

Końcowe uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 26 września 2018 r.:

 • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: ,
 • faxem pod nr 56 611 86 80,
 • pocztą tradycyjną lub osobiście (decyduje data wpływu) do siedziby Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, pok. nr 35 (sekretariat).

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Skibicka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (T: 56 611 87 24, E: )

Do pobrania:


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Urząd Miasta Torunia
Www: http://www.torun.pl http://www.orbitorun.pl http://www.konsultacje.torun.pl 
Miejsce: Toruń, Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
Data wydarzenia: od 2018-09-14 do 2018-09-26
Organizator:

Urząd Miasta Torunia

Adres:

Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie

Tel.:

056 611 87 24

Faks:

056 611 86 80

E-mail:

m.skibicka@um.torun.pl

Www:

http://www.torun.pl  http://www.orbitorun.pl  http://www.konsultacje.torun.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • współpraca z administracją