Przejdź do treści głównej

Lublin. Szkolenie "Gospodarka majątkowa w podmiocie leczniczym i jej obraz w rocznym sprawozdaniu finansowym"

autor(ka): Magdalena Szaniawska
2018-10-11, 08:44
płatne
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza na szkolenie "Gospodarka majątkowa w podmiocie leczniczym i jej obraz w rocznym sprawozdaniu finansowym". Szkolenie odbędzie się 08 listopada 2018 r. w Lublinie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Cele i korzyści: Zapoznanie z formalnymi wymogami w zakresie prowadzenia gospodarki majątkiem w podmiocie leczniczym. Przykłady regulacji wewnętrznych związanych z ewidencją i amortyzacją majątku, procedury, instrukcje i narzędzia niezbędne w pracy księgowych, działów technicznych, kierowników. Obowiązujące standardy i możliwości ich zastosowania w jednostce, optymalizacja procesów i metod, wpływ przyjętych zasad na wynik finansowy, rzetelny obraz majątku w rocznym sprawozdaniu finansowym. Praktyczne informacje, case study, wzory dokumentów.

Adresaci: pracownicy działów technicznych, finansowo-księgowych i odpowiedzialnych za politykę majątkową w podmiotach leczniczych – SPZOZach i spółkach, kierownicy komórek organizacyjnych i inne osoby materialnie odpowiedzialne za majątek rzeczowy podmiotu leczniczego, główni księgowi, dyrektorzy finansowi, kontrolerzy i audytorzy podmiotu tworzącego oraz osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący: Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

Program:

 1. Formalne aspekty gospodarki majątkowej.
 • Definicje majątkowe wynikające z ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych.
 • Amortyzacja bilansowa i podatkowa: zasady, różnice, ewidencja.
 • Klasyfikacja Środków Trwałych.
 • Krajowe i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (KSR 11 „Środki trwałe”, MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”, MSR 36 „Utrata wartości aktywów”).
 1. Wewnętrzne regulacje jednostki w zakresie gospodarki majątkowej.
 • Polityka rachunkowości.
 • Ewidencja majątkowa i dokumentacja operacji związanych z majątkiem.
 • Kompetencje podmiotu tworzącego w zakresie gospodarowania majątkiem (umowa użyczenia, uchwała w sprawie zasad gospodarowania majątkiem).
 1. Wybrane zagadnienia CASE STUDY:
 • Środek trwały w budowie – zaniechanie inwestycji – postępowanie, dokumentacja, ewidencja księgowa i prezentacja w rocznym sprawozdaniu finansowym.
 • Dostosowanie oddziału szpitalnego do wymogów rozporządzenia MZ w sprawie wymogów dla pomieszczeń podmiotu leczniczego – remont czy ulepszenie środka trwałego.
 • Amortyzacja jednorazowa czy liniowa – jak ustalić optymalną wartość środka trwałego w jednostce.
 • Drukarki, głowice USG, inne części – elementy składowe, dodatkowe czy peryferyjne; zasady ewidencji i amortyzacji.
 1. Dotacje celowe na inwestycje i zakup środków trwałych.
 • Zasady udzielania dotacji przez podmiot tworzący.
 • Współczynnik finansowania dotacji.
 • Ewidencja dotowanych składników majątku.
 • Wpływ dotacji na wynik finansowy jednostki i bilans.
 1. Ubezpieczenie majątku.
 • Wycena majątku czy wartość księgowa.
 • Zakres ubezpieczenia.
 • Warunki wykorzystania ubezpieczenia i postępowanie odszkodowawcze.
 1. Prezentacja majątku rzeczowego i obrotowego w rocznym sprawozdaniu finansowym.
 • Środki trwałe – podział na kategorie bilansowe według grup KŚT.
 • Środki trwałe w budowie – jak długo środek trwały może być „w budowie”, jakie elementy procesu inwestycyjnego będą kształtować jego wartość.
 • Zapasy – wycena zapasów w magazynach i zinwentaryzowanych.
 1. Konsultacje w zakresie tematyki szkolenia.

Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 25 października, cena po 25 października to 359 zł

RABAT 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 1go Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. Polska
Data wydarzenia: 2018-11-08
Organizator:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie

Adres:

1 Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. LU

Tel.:

81 532 64 40

Faks:

81 532 84 65

E-mail:

info@frdl.lublin.pl

Www:

http://www.frdl.lublin.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • ekonomia, rynek pracy
 • rozwój zawodowy